نوآوری جدید هایدلبرگ در سیستمهای لینوپرینت

هایدلبرگ رنگ نقطه‌ای نئون زرد جدیدی برای سیستم چاپ دیچیتالی Versafire CV خود vh hvhmi را ارائه می‌دهد .

 این تونر می تواند جایگزین تمامی سیستم های لینوپرینت سی وی (Linoprint  CV) و ورسفایر سی وی (Versafire CV) موجود در بازار شود .

تونر تحت اشعه‌ی یو وی تابیده می‌شود ، که آن را قادر می‌سازد که توجه بیشتری جلب کند و تاثییرات غیر منتظره ای به برنامه های کاربردی چاپ می افزاید . هایدلبرگ ادعا می‌ کند که این تاثیر می‌تواند برای ویژگی‌های امنیتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد، زیرا کپی کردن تونر تقریبا غیر ممکن است.

این ویژگی، برای مثال، چاپ بلیط‌های پذیرش یا مچبند و همچنین دیگر برنامه های کاربردی صنعت که فقط زیر اشعه‌ی یو وی کار می‌کند را ممکن می‌سازد.

در مجموع، اکنون می‌توان از سه تونر اضافی علاوه بر CYMK استفاده کرد: سفید، صیقلی، و زرد نئون. مشتریان باید تونر را همراه با یک واحد توسعه دهنده‌ی اضافی داشته باشند. تونر جدید می‌تواند جایگزین همه‌ی سیستم های لینوپرینت سی وی و ورسفایر سی وی موجود در بازار شوند .

 

 

تالیفات دنیای نو