ویژگی های مشاور تبلیغات خوب

دركشورهای پیشرفته دنیا مشاوره و مشاوران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند برطبق آمار در آلمان برای هر 13 نفر یك مشاور روانشناسی و برای هر شركت به طورمیانگین 3 مشاور تجاری وجود دارد ولی طبق برخی ازآمار دركشور ما برای هر 25000 نفر یك مشاور روانشناسی و به طورمیانگین برای هر 230 شركت یك مشاورتجاری وجود دارد ....

 مشاوران تبلیغاتی یا تبلیغات مشاوره ای :

برخی شركت ها هنوز با سیستم و فرایند مشاوره تبلیغاتی آشنا نشده اند . برخی ازشركت ها از مشاوره تبلیغاتی استفاده می كنند و برخی دیگر از تبلیغات مشاوره ای تفاوت بین این دو بسیار است شركت های بزرگ دنیا كه كاملاً با تبلیغات آشنایی دارند ابتدا مشاورتبلیغاتی استخدام می كنند و سپس تبلیغات انجام می دهند اما دربرخی شركت هایی كه آشنایی كاملی با تبلیغات ندارند مانند برخی ازشركت های ایرانی تصمیم تبلیغاتی گرفته می شود و سپس دنبال مشاوره می گردند به سوالات زیر توجه كنید.

چرا بسیاری از افراد غیرحرفه ای خود را جای مشاورتبلیغاتی جا می زنند ؟ وظایف یك مشاورتبلیغاتی چیست ؟ چگونه می توان یك مشاورتبلیغات خوب برای سازمان و شركت درنظر گرفت ؟ آیا یك تیزر یا یك گرافیست می تواند یك مشاور تبلیغاتی خوبی باشد ؟ یك مشاور تبلیغاتی خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد ؟ یك مشاورتبلیغاتی خوب باید دارای چه توانایی هایی باشد ؟ برای به كار گرفتن یك مشاور باید به چه نكاتی توجه كنیم ؟ آیا شركت های تبلیغاتی می توانند مشاور تبلیغاتی خوبی باشند ؟

مشاوران تبلیغاتی درشركتها و سازمانها كمك می كنند تا آرایش سخت افزاری ، نرم افزاری و فكر افزاری ارتباطات بازاریابی تقویت شود و اهداف بازاریابی هرچه بیشتر با اهداف سازمانی همسو شود . این همسو شدن می تواند برای یكپارچه سازی منابع بازاریابی ، تسهیل فرایندهای بازاریابی ، سهولت ارتباطات ، خدمات،‌ فروش ،‌ تولید و تجزیه تحلیل سازمان باشد .

مشاور تبلیغاتی

مشاور تبلیغاتی كسی است كه بینش و دانش وسیعی در بازاریابی و تبلیغات داشته باشد و با توجه به تخصص ها و دانش های مرتبط با تبلیغات مانند روابط عمومی ،‌ ارتباطات ، اقتصاد ،‌ جامعه شناسی، ادبیات ، فلسفه ، زبان شناسی ، روانشناسی و بازاریابی بتوانند برای برنامه ارتباطات بازاریابی شركت به ویژه كمپین تبلیغات آن تصمیم سازی ، تصمیم گیری و برنامه ریزی كند.

انواع مشاوران درپروژه های تبلیغات

1- مشاوران پیشبرنده : مشاورانی هستند كه به فكر پیش برد پروژه های تبلیغاتی با تحقیق ،‌ توسعه و ارایه راهكارهای خلاقانه هستند . این مشاوران سعی دركشف فرصت های رسانه ای و مخاطبی درتبلیغات هستند.

2 - مشاوران مدافع : مشاوران مدافع مانند شركت های مدافع در رقابت ها هستند و با توجه به پیشامد های محیط تبلیغاتی به ویژه رقبا عكس العمل مناسب را تدوین و اجرا می كنند.

3 - مشاوران ترسیم گر : مشاورانی كه سعی دربرنامه ریزی دقیق و آینده نگرانه برای پروژه های تبلیغاتی و عوامل مرتبط با آن هستند را مشاوران ترسیم گر می گویند .

انواع مشاوران ازدیدگاههای دیگر:

در ادبیات مختلف سعی درتجزیه و تحلیل انواع مشاوران و مدیران می پردازند و همانطوركه در مدیریت انواع مدیریت و تئوری های مختلفی نیز برای آن وجود دارد برای علم مشاوره و مشاوران نیزنظریه پردازان مختلف سعی كرده اند تا برای مشاوره نیز تقسیم بندی هایی داشته باشند كه به برخی ازآنها اشاره می شود .

برخی از نظریه پردازان مشاوران تجاری ،‌ مدیریتی و تبلیغاتی را به دوگروه زیرتقسیم بندی می كنند .

الف) مشاوران سیستمی : نظریه سیستمی یك رشته مطالعات علمی است كه درآن ساختار پدیده ها، وابستگی اجزاء روش ها معیارهای دائم و موقتی ، رابطه های درونی و بیرونی ، تأثیرهای احتمالی و ... مورد بررسی قرارمی گیرند تا بتوانند اصول حاكم براجزا را بسنجند . درمشاوره سیستمی نیز ، بررسی و تصمیم گیری درباره ساختاری ازپدیده های علمی ، هنری تكنولوژیكی و ... كه با وابستگی اجزاء روش ها ، معیارهای دایمی و موقتی با رابطه های درونی و بیرونی ، با تأثیرهای احتمالی بر روی ذهن ها و فكرهای مخاطبان است . مشاوران سیستم درتبلیغات به بخش های زیرتقسیم می شوند .

1 - مشاوران سیستمی مفهومی

2 - مشاوران سیستمی عملیاتی

3 - مشاوران سیستمی طبیعی و مصنوعی

4 - مشاوران سیستمی باز و بسته

5 - مشاوران سیستمی ثابت و متغیر

ب‌) مشاوران استراتژیكی : استراتژی ها به خصوص استراتژی های تبلیغاتی ابزاری هستند كه شركت ها و سازمان ها می توانند بدان وسیله به هدف های بلند مدت بازاریابی خود دست یابد درحالت دیگر ، استراتژی تبلیغاتی علم تنظیم نقشه ای است برای حصول هدف هایی درمرحله ای خاص از ترویج و ترفیع محصول و معرف یا خدمت به بازار .

مشاوران استراتژیكی مشاورانی هستند كه با توجه به چشم اندازو نگرش بلند مدتی سعی درتنظیم و نقشه ها و راهكارهایی برای دستیابی سازمان به اهداف بلند مدت تبلیغاتی دارند . مشاوران استرتژیكی شامل موارد زیرمی باشند .

1 - مشاوران استراتژیك الگوریتمی

2 - مشاوران استراتژیكی آرمانگرا یا فراگرا

3 - مشاوران استراتژیكی ارزیابگرا

4 - مشاوران استراتژیكی محتواگرا

5 - مشاوران استراتژیك تحقیق گرا

6 - مشاوران استراتژیك توسعه گرا

شاخص های مورد توجه در مشاورگیری با توجه به مدل گوكلن : گوكلن معیارهای زیر را در مشاورگیری برا ی امور تجاری ضروری می داند .

1 - خلاقیت

2 - انسجام

3 - دانش

4 - كاربردی و عملی

فرایند تصمیم گیری درباره مشاوران

برا ی به كارگیری و استخدام مشاورتبلیغات فرایند زیر می تواند در این امر راهنمای خوبی  برای شركت ها و سازمان ها باشد

1 - تشخیص مسائل و متغیر های مشاوران

تجزیه و تحلیل متغیرهای انتخاب مشاور
علم و دانش
تخصص
زمان
مكان
محیط
اقتصاد
حقوق و مزایا
پشتیبانی
اجرایی
روانی
اجتماعی
شخصیتی
فن آوری
فرهنگی و سیاسی
سازمانی  و غیرسازمان
مادی و غیرمادی
بررسی انتظارات مشاوران
2 - تشخیص مشاوران مربوطه

سیستمی
استراتژیكی
3 -  انتخاب بهترین مشاور

درتعیین شناخت مشاوران تبلیغات به مسائل زیر توجه شود.

1 - بررسی میزان تجانس و عدم تجانس فعالیت های مشاوران در زمینه تبلیغات ، برای نمونه برخی مشاوران تبلیغاتی خوبی برای تبلیغات مواد غذایی هستند و برخی دیگر مشاوران خوبی برای تبلیغات صنعتی

2 - هماهنگی نقش و ادراك منابع شركت مشاوره

3 - در نظرگرفتن ارزیابی های ذهنی و عینی شركت های مشاوره

4 - لزوم توجه به پیش فرضهای مشاوران قبل ازتصمیم و پیامدهای بعد از تصمیم

5 - سرعت عمل مشاوره

6 - ضرورت توجه به تنوع و رشد نیازهای سازمان به توجه به توانایی های مشاوران

7 - كشش به علوم و تكنولوژی و توجه آنها به این موضوع در مشاور

8 - توجه به ارزشهای سازمان و مشاوران

9 - نقش زیر گروههای مشاوران در ارائه مشاوره به سازمانها

مدلهای تصمیم گیری درباره مشاوران

مدلهای مختلفی برای تصمیم گیری مشاوران برای امور تجاری ، مدیریتی ،‌ بازاریابی و تبلیغاتی وجود دارد كه این مدل ها برای تصمیم گیری دقیق و اثربخش یك مشاور می تواند برای سازمانها و شركت مؤثر باشد به ویژه گاهی برخی از پروژه های تبلیغاتی ازچنان اهمیتی برخوردارند كه موفقیت آن پروژه به توانایی و مهارت مشاور بستگی دارد در زیر برخی ازمدل های مختلف تصمیم گیری درباره مشاوران تبلیغاتی لیست می شود كه محققان و پژوهشگران می توانند به كمك برخی برخی از منابع و ادبیات این موضوع درباره آن اطلاعات كاملی دریافت كنند .

1 - مدل مختلط

2 - مدل عقلایی و منطقی

3 - مدل مشاركتی

4 - مدل اثربخشی

5 - مدل تمركز بر بازده

سه نقش مهم مشاوران در پروژه ها:

نقش های مهمی كه مشاوران می توانند درپروژه ها داشته باشند شامل موارد زیر می باشد.

1 - نقش ارتباطی

2 - نقش اطلاعاتی

3 - نقش تصمیم گیری

متغیرهایی كه در مدل « كاتس » برای مشاوره درنظر گرفته شده است .

كاتس موارد زیر را برای به كارگیری مشاوره و شركت های مشاوره در امور بازرگانی و تبلیغات ضروری و مهم می داند .

1 - مهارت

فنی
انسانی
ادراكی
تشخیص و تجزیه و تحلیل
حل مسائل
رایانه ای
2 - رفتار

ارزشی
شخصیتی
ادراك
طرزنگرش
انگیزش
3-  توانایی

تحصیلات
تجربه
توان ذهنی
توان فیزیكی
جنسیت
سن
ارزیابی فردی مشاوران

شركت ها و سازمان ها موارد زیر را می توانند برا ی ارزیابی مشاوران در نظر داشته باشند.

1 - توانایی عمومی

2 - تجربه مرتبط با تخصص

3 - تجربه دركار با تجهیزات

4 - تجربه دركار در رابطه با محل كار

5 - قدرت تطابق و تعادل ثابت

6 - خودآگاهی

7 - قدرت همكاری و هماهنگی

8 - توانایی كلامی و غیركلامی

عواملی كه موفقیت یا شكست جلسات مشاوره را افزایش می دهد ؟

1 - پذیرش

2 - اعتبار دادن و تشكر كردن

3 - تشویق دیگران

4 - احترام به عقاید و آرا

5 - گشاده رویی

6 - تمایل

7 - اطلاعات داشتن

8 - آگاهی

9 - قابل استفاده بودن

10 - اعتماد

11 - شناخت دیدگاهها

12 - تأییدكردن

13 - روایی  اعتبارمسائل

14 - جامعیت

15 - صداقت

16 - همدلی

17 - صبر

18 - پذیرایی

19 - شیوه مذاكره

20 - انگیزه

21 - تفكر

22 - جزنگری

23 - مدیریت زمان

24 - علم ودانش و تخصص

شیوه های كار با مشاوران یا تهیه بودجه مشاوران تبلیغات

شركت ها و سازمانها برای تهیه بودجه مشاوران از روشها و راهكاریها ی مختلفی استفاده می كنند كه برخی ازآنها در زیرآمده است شركت ها و سازمانها می توانند یك یا چند روش را برای تهیه هزینه های مشاوران انتخاب كنند .

1 - درصدی از فروش یا پورسانتی ، دراین روش با مشاوران قراردادی پورسانتی بسته می شود به این صورت كه درصدی از فروش به مشاور تعلق می گیرد.

2 – تعاملی ، دراین روش با مشاوران به صورت تعاملی و درقبال عملیات و مشاوره هایی كه می دهد مبالغی به صورت توافقی پرداخت می شود.

3 – ساعتی ، دراین روش طبق قرارداد با توجه به توانایی مهارت و تخصص ایشان مبالغی به صورت مشاوره ساعتی به ایشان پرداخت می شود.

4 – روزانه ، دراین روش به صورت روزانه به مشاوران مبالغی پرداخت می شود.

5 - ماهانه ، در این روش طبق قراردادی به مشاوران به صورت ماهانه مبالغی پرداخت می شود.

6 - پله ای یا فرایندی ، دراین روش به مشاوران با توجه به مراحل كاری رو به پیشرفت به صورت تصاعدی مبالغی پرداخت می شود.

7 - سهمی ، در این روش با توجه به تلاش های مشاوران درصدی از سهام شركت به مشاوران تعلق می گیرد.

8 – عملیاتی ، در این نوع قراردادها با مشاوران به این صورت كه با توجه به انجام هریك از مراحل عملیاتی مختلف یك پروژه به مشاوران مبالغی پرداخت می شود.

9 - ریزپروژه ای ، دراین روش وقتی كه پروژه به ریز پروژه های زیادی تقسیم شود سعی می شود هر ریز پروژه ای با توجه به تخصص هر مشاور با ایشان مشورت شده و مبالغی نیز به آنها پرداخت شود.

10 – هزینه – سود : دراین روش با توجه به هزینه هایی كه مشاوره برای پروژه پرداخت می كند مبالغی مازاد بر هزینه به مشاور پرداخت می شود .

 

 

تالیفات دنیای نو