نقش کارکنان در بازاریابی و فروش خدمات

در فروش خدمات ، کارکنان ، خود بخشی از ویژگی و ارزش خدمات به حساب می آیند .

 زیرا آنان هستند که :

۱ ) با مشتری مذاکره می کنند و درگاه اصلی ارتباط شما با مشتری هستند . در جریان این مذاکره بخش عمده ای از قضاوت مشتریان بالقوه نسبت به رفتار فروش و کیفیت و نحوه ارائه خدمات شما شکل می گیرد و تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید از شما پس از این مذاکره انجام می شود .

۲(  به پرسش ها و ابهامات مشتری پاسخ می دهند و بدین ترتیب عرضه و تقاضا را به نزدیکترین و شفاف ترین الگو و منطقه وقوع ، هدایت می کنند .

۳(  با نیاز و خواسته مشتری آشنا می شوند و امکان مدیریت موثرتر بر تقاضا و عرضه را فراهم می کنند .

۴ ) انعطاف پذیری سازمان شما و متناسب سازی خدمات شما برای مشتریان را با ارائه پیشنهادها و بکارگیری ابتکار و خلاقیت خود ممکن می سازند.

کارکنان شما می توانند پیشنهادهای مختلفی برای فروش خدمات به مشتری بدهند یا به ایده ها و درخواستهای جدید مشتری گوش فرا دهند و در این بین راهی برای جذب مشتری بیابند . در واقع ، میزان و کیفیت انعطاف پذیری و شخصی سازی خدمات شما را بیش از هر چیز کارکنان شما به نمایش خواهند گذاشت. 

۵(  با ادب و مهربانی و آداب دانی خود جذب مشتریان بیشتر و رونق کسب و کار شما را به ارمغان می آورند . می توانند آداب و باورهای شما و در واقع شعار برند شما در ارائه خدمات را نمایان سازند . رفتار عملی کارکنان شما ( مثلا مودب و مهربان بودن آنها با مشتری ) بیش از شعار و تبلیغات شما در جذب و حفظ مشتری  موثر است .

۶ ) سریع به مشتری پاسخ می دهند و باعث نمی شوند که سطوح و افراد دیگری در سازمان درگیر پاسخگویی به مشتری شوند .

۷ ) با برقراری ارتباط دوستانه و بلند مدت با مشتری ، سبب وفاداری مشتریان و تکرار فروش می شوند .

۸ ) پاسخ های بجا و منطقی به مشتری می دهند و باعث می شوند که مشتریان شکایات و نظرات خود را بیشتر از هر جا و هر کس با خود شما در میان بگذارند .

۹ ) در جریان ارتباط با مشتریان و همزمان با ارائه خدمات ، از میزان رضایت یا شکایات مشتری آگاه می شوند و اشکالات را مرتفع ساخته و پیشنهادات مفید مشتری را عملیاتی می کنند و بدین ترتیب به خود و مشتری و شما و کسب و کارتان ، حس پویندگی و مفید بودن می دهند .

 

 

تالیفات دنیای نو