ارباب رجوع در حال محو شدن ; نکته ای کوتاه در مورد فاصله توجه کم در فروش

یکی از جنبه های فرسایشی تر شغل ما به عنوان فروشنده این است که باید مشتری ها را شکار کنیم. همه می دانیم که برقراری اولین تماس با ارباب رجوع از طریق تلفن چقدر سخت است و این که این روزها کسی جواب تلفن را نمی دهد. اما در مورد مشتری هایی که قبلا به صورت شفاهی به شما گفته اند که می خواهند صحبت هایتان را بشنوند ولی هر بار بیش تر از قبل به یک عنصر نامطلوب تبدیل می شوند، چه می توان کرد؟

یا مشتری که از شما یک قیمت می پرسد سپس به محض این که ظاهر می شود، خود را ناپدید می کند؟ شما تماس می گیرید تماس می گیرید و تماس می گیرید و هر بار هیچ پاسخی دریافت نمی کنید.

دیوانه شدن!

البته نمی توانم به شما قول دهم که می توانم این ارباب رجوع را فراهم کنم، ولی چند راهنمایی برای شما دارم ...

اول از همه، انتظار آن را داشته باشید. اگرچه ما تمایل داریم به بهترین آدم ها فکر کنیم، ولی بهتر است واقع بین باشیم: همه درگیر گرفتاری هستند و برنامه کاری ما قرار نیست به طور خودکار به برنامه کاری آن ها هم تبدیل شود. اولویت­های ما برای آنان به این اندازه مهم نیست.

نکته بعدی این که، پیش بینی کنید. برای مثال اگر شما می دانستید کسی که توافق کرده با شما صحبت کند بعدا بسیار سخت پیدایش می شود، تا زمانی که توجه شان به سمت شما معطوف شده است هر راهی برای تعیین قرار صحبت بعدی انجام می دادید. بنابراین، تا مکالمه بعدی را تعیین نکرده اید، این مکالمه را رها نکنید.

در نهایت این که، با در نظر گرفتن این نکته که شخصی که دارید با او صحبت می کنید احتمالا پیدا کردنش برای دفعه بعد سخت خواهد بود، چرا از آن ها نخواهید نحوه و زمان صحبت بعدی را تعیین کنند؟ آیا تماس را می خواهند، یا ایمیل، پیام؟ سپس از آن ها بپرسید اگر نتوانستید پیدایشان کنید آن ها از شما توقع دارند چه کاری انجام دهید؟ بیش تر مردم می گویند باز هم تماس بگیرید. یا شاید به شما اجازه دهند که با موبایلشان تماس بگیرید. نکته این است که به جای فکر کردن در مورد این که آیا باید یک تماس دیگر بگیرید یا خیر، مطئن هستید یک تماس دیگر اشکالی ندارد چرا که خودشان به شما گفته اند.

 

 

 

تالیفات دنیای نو