پارچه و برزنت نویسی

به تبلیغاتی که در محیط شهر -خیابان و جاده انجام می پذیرد،تبلیغات محیطی می گویند که انواع آن شامل

11-1 )تابلو:

مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو جهت طراحی ،ساخت و نصب انواع تابلو به مشتریان محترم سرویس دهی می نماید . که انواع آن شامل :پارچه نویسی و برزنت نویسی ،تابلو برنجی و کروم ،تابلو فلزی محیطی ،تابلو سر درب مغازه ها ،تابلو الکترونیکی می باشد .

I)پارچه نویسی و برزنت نویسی:
جهت اعلام تبریک، تسلیت یا اعلانات استفاده می گردد که عمر آن از لحاظ اعلام کوتاه می باشد، از پارچه نویسی استفاده می شود.
الف) پارچه نویسی: انواع پارچه مانند ساتن و کتان استفاده شده و نوشته روی آن با رنگ می باشد.
ب) برزنت نویسی: به دو صورت الف) نوشتن با رنگ ب)استفاده از شبرنگ می باشد.

انواع آگهی پارچه نویسی عبارتند از :

الف)برزنت                                                                  ب)آگهی شمعی