یکی دیگر از تبلیغات محیطی تبلیغات روی سایه بان سردرب مغازه ها ،چادر ساحلی ،سایه بان چادری و چادر ماشین می باشد.


I)تبلیغات روی سایه بان سردرب مغازه ها:

دنیای نو علاوه بر ساخت سایه بان سردرب مغازه ها،چاپ روی سایه بان سردرب مغازه ها را نیز انجام می دهد.

                      

 

II)تبلیغات روی سایه بان ساحلی:

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو ساخت چادر ساحلی و چاپ روی چادر ساحلی را بابهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت انجام می دهد .

   

III)تبلیغات روی سایه بان چادری:

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو ساخت چادر ساحلی و چاپ روی چادر ساحلی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت انجام می دهد.

            

 

IV)تبلیغات روی چادر ماشین:

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو دوخت چادر ماشین و چاپ روی چادر ماشین را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت انجام می دهد .

                         

 

 جهت دریافت لیست قیمت سایه بان سر درب مغازه،سایه بان چادری،چادر ماشین،سایه بان ساحلی با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس بگیرید.