تقویم دیواری:

انواع تقویم های دیواری عبارتند از:

I) تقسیم بندی از لحاظ جنس:

الف ) کاغذی - مقوائی

این نوع تقویم دیواری از جنس کاغذ گلاسه 135گرم تا مقوا300گرم با چاپ 4رنگ و روکش UVمات یا براق ،سلفون مات یا براق ، UVموضعی براق و اکللیک تولید می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویم دیواری کاغذی - مقوائی- تقویم دیواری حصیری- تقویم دیواری چوبی