ساعت رومیزی دیجیتال

ب) ساعت رومیزی تبلیغاتی دیجیتال

  ساعت رومیزی دیجیتال                        

  MODELE : SR/221                MODELE : SR/220       MODELE: SR/219       MODELE : SR/218

      ساعت رومیزی دیجیتال تبلیغاتی  

    MODELE : SR/224                 MODELE : SR/223                       MODELE: SR/222      

    ساعت رومیزی تبلیغاتی دیجیتال  

    MODELE : SR/227                       MODELE : SR/226                            MODELE: SR/225     

       

    MODELE : SR/230                                MODELE : SR/229                    MODELE: SR/228    

  ساعت دیجیتال رومیزی        

             MODELE : SR/233                       MODELE : SR/232                    MODELE: SR/231   

        

    MODELE : SR/236                MODELE : SR/235                             MODELE: SR/234   

    ساعت دیجیتال رومیزی قرمز رنگ  

    MODELE : SR/239                MODELE : SR/238                             MODELE: SR/237  

    

    MODELE : SR/242                MODELE : SR/241                             MODELE: SR/240  

                                      

                                                  MODELE: SR/243

جهت اطلاع از لیست قیمت ساعت رومیزی دیجیتال با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .

پ)ساعت رومیزی عقربه ای دیجیتال : نمونه هایی از ساعت رومیزی عقربه ای دیجیتال را در زیر ملاحضه می نمائید که امکان چاپ تامپو روی کلیه
ساعت های رومیزی وجود دارد .

  ساعت رومیزی عقربه ای دیجیتال 

    MODELE : SR/246                         MODELE : SR/245                      MODELE: SR/244

 

    ساعت رومیزی عقربه ای نقره ای    

    MODELE : SR/249                       MODELE : SR/248               MODELE: SR/247

    

    MODELE : SR/252                         MODELE : SR/251                       MODELE: SR/250

    

    MODELE : SR/255                          MODELE : SR/254                           MODELE: SR/253

 

جهت اطلاع از لیست قیمت ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.