24-38) صنایع دستی تبلیغاتی :

از دیگر هدایای تبلیغاتی نفیس می توان به صنایع دستی مانند گلیم ، فرش ، زیورآلات ، کیف سنتی ، رومیزی های سنتی ، روسری های سنتی ، ظروف سنتی و ... اشاره نمود .

I ) گلیم - فرش تبلیغاتی :

    فرش تبلیغاتی           فرش و گلیم تبلیغاتی   

II ) زیورآلات تبلیغاتی :

زیورآلات تبلیغاتی           زیورآلات    

      گوشوار صنایع دستی

III ) کیف تبلیغاتی :

کیف صنایع دستی تبلیغاتی     

IV ) روسری سنتی تبلیغاتی :

      روسری سنتی تبلیغاتی                  

                                روسری سنتی

V ) رومیزی سنتی تبلیغاتی :

رومیزی سنتی تبلیغاتی      

    رومیزی سنتی   

                              رومیزی سنتی صنایع دستی

 VI ) کفش و دمپایی سنتی تبلیغاتی :

            دمپایی سنتی تبلیغاتی    کفش سنتی تبلیغاتی  

VII ) ظروف غذا خوری سنتی تبلیغاتی :

  ظروف غذا خوری سنتی تبلیغاتی   

               ظروف غذا خوری سنتی

                          ظروف سنتی صنایع دستی          

VII ) جعبه و قوطی خاتم : 

 جعبه خاتم    

    جعبه خاتم کاری

                      جعبه و قوطی خاتم کاری

IX ) تابلو خاتم کاری :

تابلو خاتم کاری   

تابلو خاتم کاری تبلیغاتی

 X ) قاب عکس سنتی :

          قاب عکس سنتی

   قاب عکس صنایع دستی     

قاب عکس چوبی صنایع دستی  

XI ) شطرنج و تخته نرد :

 شطرنج     

     صنایع دستی    

XIII ) گلدان ، شمعدان : 

شمعدان صنایع دستی    

  گلدان صنایع دستی

  مجسمه صنایع دستی

XIV ) محراب و اماکن :

  محراب    اماکن صنایع دستی   

 XV )  ساعت :

ساعت صنایع دستی   ساعت خاتم کاری

XVI ) مجسمه : 

  مجسمه شخصیت های خاص     

 XVII ) آئینه

آئینه صنایع دستی   آئینه صنایع دستی تبلیغاتی  

                                                             

 

گیم -فرش زیور آلات کیف روسری رومیزی کفش و دمپایی ظروف غذا خوری جعبه و قوطی قاب عکس شطرنج و تخته نرد کاشی و گچ کاری گلدان و شمعدان محراب و اماساعت مجسمه آئینه