الف)خودکار فلزی تبلیغاتی: 

عموما خودکار یک هدیه تبلیغاتی پر فروش می باشد لذا مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو وارد کننده انواع خودکار های فلزی تبلیغاتی با برند ها و قیمت های مختلف می باشد.  در مجموعه دنیای نو خودکار فلزی تبلیغاتی به دو بخش خودکار فلزی ارزان و خودکار فلزی اعلاء تقسیم می شود و امکان درج لوگو روی خودکار فلزی به وسیله دستگاه های پیشرفته لیزر وجود دارد.

                                                                 

   خوکارفلزی    خودکار فلزی        خودکار فلزی     خودکار فلزی        خودکار فلزی          خودکار فلزی             خودکار فلزی        خودکار فلزی        خودکار فلزی       خودکار فلزی      خودکار فلزی  

             کد  -1              کد -2                  کد -3                 کد -4                   کد -5                   کد -6                     کد -7               کد -8                کد -9              کد -10                 کد -11          

                                                                                    

       خودکار فلزی          خودکار فلزی           خودکار فلزی         خودکار فلزی        خودکار فلزی         خودکار فلزی        خودکار فلزی         خودکار فلزی           خودکار فلزی            خودکار فلزی     
              کد -12                کد -13                  کد -14               کد -15              کد -16                  کد -17               کد -18              کد -19                      کد -20                  کد -21

                                                                                                   

          خودکار فلزی             خودکار فلزی                خودکار فلزی                 خودکار فلزی                     خودکار فلزی                  خودکار فلزی              خودکار فلزی           خودکار فلزی          خودکار فلزی
                 کد -22                 کد -23                          کد -24                         کد -25                             کد -26                     کد -27                      کد -28              کد - 29                    کد -30

                                                                                                

     خودکار فلزی                      خودکار فلزی                 خودکار فلزی                    خودکار فلزی                 خودکار فلزی                  خودکار فلزی               خودکار فلزی               خودکار فلزی   
              کد-31                           کد -32                       کد -33                         کد -34                            کد -35                           کد -36                       کد -37                         کد -38             

                                                                                                                                  

     خودکار فلزی           خودکار فلزی          خودکار فلزی           خودکار فلزی             خودکار فلزی               خودکار فلزی              خودکار فلزی                  خودکار فلزی                     خودکار فلزی  
 
          کد -39                 کد -40                  کد -41                   کد -42                      کد -43                     کد -44
                   کد -45                         کد -46                           کد -47  

 

                                                                                                                                             

       خودکار فلزی           خودکار فلزی           خودکار فلزی              خودکار فلزی                 خودکار فلزی        خودکار فلزی              خودکار فلزی               خودکار فلزی               خودکار فلزی     خودکار فلزی
 
                کد -48              کد -49             کد-50                     کد -51                              کد -52                  کد -53
                  کد -54                   کد -55                         کد - 56             کد-57

                                                                                                                           

          خودکار فلزی               خودکار فلزی                     خودکار فلزی               خودکار فلزی               خودکار فلزی            خودکار فلزی              خودکار فلزی             خودکار فلزی  
 
               کد -58                        کد-59                             کد -60
                       کد -61                   کد -62                     کد -63                   کد -64                    کد -65

                                                                 

 

   خودکار فلزی                      خودکار فلزی               خودکار فلزی          خودکار فلزی        خودکار فلزی            خودکار فلزی            خودکار فلزی               خودکار فلزی                      خودکار فلزی             
 
          کد -66                            کد -67                     کد-68                کد - 69                    
کد -70                 کد -71                  کد -72                   کد -73                               کد -74    

                                                                     

     خودکار فلزی                   خودکار فلزی                             خودکار فلزی                                       خودکار فلزی                          خودکار فلزی                 خودکار فلزی               خودکار فلزی                       
 
        کد -75                          کد -76                                        کد-77            
                                    کد -78                                  کد -79                         کد -80                 کد-  81   

                                                

                خودکار فلزی                       خودکار فلزی               خودکار فلزی                خودکار فلزی                        خودکار فلزی              خودکار فلزی              خودکار فلزی               خودکار فلزی    

                          کد -82                               کد -83                     کد-84                 کد -85                                     کد -86                       کد -87                 کد -88                      کد -89                    

                                                            

                خودکار فلزی                        خودکار فلزی                       خودکار فلزی                        خودکار فلزی                      خودکار فلزی          خودکار فلزی                       خودکار فلزی
 
                       کد -90                               کد -91                             کد-92                                 کد -93
                             کد -94                    کد-95
                         کد -96

      

                     خودکار فلزی                         خودکار فلزی                          خودکار فلزی                         خودکار فلزی                            خودکار فلزی                      خودکار فلزی        
 
                                 کد 97                                 کد -98                            کد-99                                کد -100
                                 کد -101                          کد- 102

 

    

                                 

                      خودکار فلزی                           خودکار فلزی                               خودکار فلزی                                      
 
                                  کد -103                             کد -104                                     کد-105                        

جهت اطلاع از لیست قیمت خودکار فلزی تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.     

B)خودکار فلزی اعلاء

لطفا به بخش 2-24 مراجعه گردد.