خودکار پلاستیکی تبلیغاتی

 یکی از هدایای تبلیغاتی پر فروش خودکار تبلیغاتی می باشد که خودکار تبلیغاتی پلاستیکی ارزان تر و مقرون به صرفه تر از خودکارفلزی می باشد که معمولا در نمایشگاه ها به عنوان هدیه تبلیغاتی ارائه می گردد. روی خودکار پلاستیکی لوگو و طرح مورد نظر را با دستگاه تامپو چاپ می کنند.

                                                                                                

خودکار پلاستیکی    خودکار پلاستیکی      خودکار پلاستیکی       خودکار پلاستیکی          خودکار پلاستیکی       خودکار پلاستیکی     خودکار پلاستیکی       خودکار پلاستیکی       خودکار پلاستیکی

  کد-1                  کد- 2                      کد- 3                    کد- 4                کد-5                 کد-6                       کد-7                کد-8                   کد-9

                                                                                                

خودکار پلاستیکی    خودکار پلاستیکی          خودکار پلاستیکی           خودکار پلاستیکی                خودکار پلاستیکی             خودکار پلاستیکی           خودکار پلاستیکی          خودکار پلاستیکی   

  کد-10            کد- 11                    کد- 12                      کد-13                           کد-14                         کد-15                   کد-16                      کد-17              

                                                                          

خودکار پلاستیکی  خودکار پلاستیکی   خودکار پلاستیکی   خودکار پلاستیکی      خودکار پلاستیکی        خودکار پلاستیکی      خودکار پلاستیکی     خودکار پلاستیکی    خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی

  کد-18            کد- 19           کد- 20                 کد-21               کد-22                    کد-23              کد-24                کد-25             کد-26            کد-27 

                                                                             

خودکار پلاستیکی    خودکار پلاستیکی       خودکار پلاستیکی      خودکار پلاستیکی          خودکار پلاستیکی         خودکار پلاستیکی           خودکار پلاستیکی         خودکار پلاستیکی    خودکارپلاستیکی

  کد-28              کد-29                    کد-30                     کد-31                    کد-32                    کد-33                کد-34                  کد-35              کد-36 

                                                                          

خودکار پلاستیکی   خودکار پلاستیکی       خودکار پلاستیکی       خودکار پلاستیکی        خودکار پلاستیکی        خودکار پلاستیکی        خودکار پلاستیکی      خودکار پلاستیکی    خودکارپلاستیکی

  کد-37              کد-38                    کد-39                     کد-40                 کد-41             کد-42             کد-43                   کد-44                کد-45

                                                                           

خودکارپلاستیکی   خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی   خودکارپلاستیکی   خودکارپلاستیکی

  کد-46            کد-47               کد-48              کد-49             کد-50                      کد-51              کد-52                کد-53                 کد-54         کد-55

 

                                                               

خودکارپلاستیکی   خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی         خودکارپلاستیکی              خودکارپلاستیکی            خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی   

  کد-56            کد-57                  کد-58                  کد-59                       کد-60                        کد-61               کد-62                کد-63                 کد-64        

 

                                                                

  خودکارپلاستیکی  خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی   خودکارپلاستیکی   

       کد-65           کد-66                    کد-67                 کد-68                  کد-69                 کد-70                 کد-71                 کد-72                 کد-73    

                                                                         

  خودکارپلاستیکی  خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی    خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی  خودکارپلاستیکی   خودکارپلاستیکی 

     کد-74         کد-75                کد-76               کد-77                  کد-78                 کد-79             کد-80              کد-81             کد- 82          کد- 83

                                                          

  خودکارپلاستیکی    خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی  

       کد-84               کد85                 کد-86              کد-87                کد-88                     کد-89                  کد-90                     کد-91            کد -92

 

                                                                     

  خودکارپلاستیکی    خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی  

  کد-93               کد-94              کد-95                کد-96                    کد-97                     کد-98                  کد-99                     کد-100            کد -101

                                                                        

  خودکارپلاستیکی    خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی  

      کد-102              کد-103              کد-104               کد-105               کد-106                    کد-107                کد-108             کد-109               کد -110

 

                                                                                     

  خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی  

      کد-111              کد-112              کد-113               کد-114               کد-115                    کد-116                کد-117               کد-118                کد -119

 

                                                                                                     

 خودکارپلاستیکی   خودکارپلاستیکی    خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی  

  کد-120          کد-121             کد-122              کد-123              کد-124               کد-125                کد-126               کد-127                کد -128

       

                                                                                 

  خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی  

       کد-129              کد-130              کد-131               کد-132               کد-133                 کد-134                کد-135             کد-136              کد -137  

                                                                           

  خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی     

      کد-138             کد-139            کد-140             کد-141               کد-142                 کد-143                 کد-144                  کد-145                   کد -146

                                                                                               

  خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی         خودکارپلاستیکی         خودکارپلاستیکی           خودکارپلاستیکی               خودکارپلاستیکی                خودکارپلاستیکی       

     کد-147               کد-148              کد-149               کد-150                کد-151                     کد-152                          کد-153                    کد-154       

 

                                       

  خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی                   خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی           خودکارپلاستیکی               خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی          

      کد-155                  کد-156                                کد-157                     کد-158                   کد-159                         کد-160                کد-161                                  

                                                                 

   خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی                   خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی           خودکارپلاستیکی               خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی         
        کد-162                  کد-163                               کد-164                    کد-165                کد-166                         کد-167               کد-168                                

 

                                   

   خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی                       خودکارپلاستیکی                          خودکارپلاستیکی              خودکارپلاستیکی               خودکارپلاستیکی        

     کد169                     کد-170                                     کد-171                              کد-172                     کد-173                         کد-174                   

                                                            

   خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی           خودکارپلاستیکی               خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی     

        کد175                    کد-176                  کد-177                         کد-178                  کد-178                  کد-179                       کد-180                                              

                                           

   خودکارپلاستیکی         خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی            خودکارپلاستیکی             خودکارپلاستیکی     

    کد-181                    کد-182                کد-183           کد-184                 کد-185                      کد-186                     کد-187   
          
   
  
 

                                         

    خودکارپلاستیکی                خودکارپلاستیکی                   خودکارپلاستیکی                    خودکارپلاستیکی           خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی     

       کد-188                        کد-189                          کد-190                            کد-191                کد-192                      کد-193                           

                   

    خودکارپلاستیکی                خودکارپلاستیکی                   خودکارپلاستیکی      خودکارپلاستیکی         خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی   

       کد-194                        کد-195                          کد-196                کد-197                کد-198                    کد-199             کد-200                         

                              

  خودکارپلاستیکی              خودکارپلاستیکی                   خودکارپلاستیکی              خودکارپلاستیکی                 خودکارپلاستیکی                                  خودکارپلاستیکی   

      کد-201                        کد-202                          کد-203                           کد-204                    کد-205                                       کد-206                             

                                                     

     خودکارپلاستیکی                خودکارپلاستیکی               خودکارپلاستیکی           خودکارپلاستیکی       خودکارپلاستیکی        خودکارپلاستیکی     خودکارپلاستیکی 

         کد-207                        کد-208                       کد-209                     کد-210            کد-211                 کد-212             کد-213          

                          

     خودکارپلاستیکی                    خودکارپلاستیکی                  خودکارپلاستیکی                 خودکارپلاستیکی                                     خودکارپلاستیکی    

              کد-214                        کد-215                          کد-216                           کد-217                                          کد-218                

                            

   خودکارپلاستیکی                                       خودکارپلاستیکی                         خودکارپلاستیکی                        خودکارپلاستیکی                  خودکارپلاستیکی      

     کد-219                                                 کد-220                                 کد-221                              کد-222                         کد-223            

                  

   خودکارپلاستیکی                    خودکارپلاستیکی                   خودکارپلاستیکی                         خودکارپلاستیکی                    خودکارپلاستیکی          خودکارپلاستیکی  

     کد-224                               کد-225                          کد-226                                  کد-227                           کد-228               کد -229

                                        

   خودکارپلاستیکی                       خودکارپلاستیکی                                خودکارپلاستیکی                        خودکارپلاستیکی                     خودکارپلاستیکی   

    کد-230                                   کد-231                                       کد-232                              کد-233                           کد-234           

            

   خودکارپلاستیکی                       خودکارپلاستیکی                          خودکارپلاستیکی                         خودکارپلاستیکی                   خودکارپلاستیکی 

    کد235                                 کد-236                                     کد-237                               کد-238                         کد-239   

              

                                                                       خودکارپلاستیکی                                          خودکارپلاستیکی                       خودکارپلاستیکی

                                                                      کد-240                                                   کد-241                                  کد-242                                                 

            

       خودکارپلاستیکی                 خودکارپلاستیکی                                                   خودکارپلاستیکی                                  خودکارپلاستیکی                

           کد243                          کد-244                                                         کد-245                                         کد-246                       

                                  

     خودکارپلاستیکی                             خودکارپلاستیکی                          خودکارپلاستیکی                       خودکارپلاستیکی           

        کد-247                                      کد-248                                   کد-249                              کد-250                  

                    

          خودکارپلاستیکی                        خودکارپلاستیکی                                        خودکارپلاستیکی                                خودکارپلاستیکی   

               کد-251                             کد-252                                                  کد-253                                       کد-254                        

              

          خودکارپلاستیکی                     خودکارپلاستیکی                                    خودکارپلاستیکی                        خودکارپلاستیکی            خودکارپلاستیکی  

           کد-255                                  کد-256                                        کد-257                              کد-258                    کد-259
        

                                                         

      خودکارپلاستیکی         خودکارپلاستیکی                        خودکارپلاستیکی                  خودکارپلاستیکی           خودکارپلاستیکی            خودکارپلاستیکی  

          کد-260               کد-261                                کد-262                         کد-263                     کد-264                کد -265

جهت اطلاع از لیست قیمت خودکار پلاستیکی تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیا ی نو تماس حاصل نمایید.