روان نویس تبلیغاتی

روان نویس تبلیغاتی:

روان نویس تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی پر فروش می باشد که می توان به دو دسته معمولی و مدیریتی تقسیم بندی نمود که نوع معمولی شامل روان نویس ارزان و نوع مدیریتی شامل روان نویس اعلاء تبلیغاتی می باشد کلیه روان نویس های تبلیغاتی با چاپ لوگو با جعبه یا بدون جعبه ارائه می گردد.

الف)روان نویس ارزان:

                                                                                                           

روان نویس کد               روان نویس کد                  روان نویس کد                             روان نویس کد                       روان نویس کد                روان نویس کد                           روان نویس کد

R-A-7                                       R-A-6                      R-A-5                                 R-A-4                                        R-A-3                            R-A-2                                   R-A-1      

                                                                                                                    

         روان نویس کد                  روان نویس کد              روان نویس کد                روان نویس کد          روان نویس کد          روان نویس کد              روان نویس کد

           R-A-14                        R-A-13                        R-A-12                       R-A-11                                R-A-10                             R-A-9                                      R-A-8

                                                              

  روان نویس کد                         روان نویس کد                روان نویس کد                   روان نویس کد

R-A-19                                R-A-18                                   R-A-17                                                 R-A-16   

 

  ب) روان نویس اعلاء:      

           

روان نویس کد                                                                روان نویس کد                                          روان نویس کد

            R-a-3                                                                R-a-2                                                                                              R-a-1

         

       روان نویس کد                                                     روان نویس کد                                                 روان نویس کد

                 R-a-6                                                                              R-a-5                                                                                  R-a-4

کلیه روان نویس های اعلاء با جعبه های نفیس ارائه می گردد.

 جهت اطلاع از لیست قیمت روان نویس ارزان و اعلاء با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.