تضمینی برای کاهش قیمت تمام شده کاغذ نیست

 10_395 دنیای نو - تضمینی برای کاهش قیمت تمام شده کاغذ نیست

عضو هیأت‌ مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران گفت: صِرف رفع تحریم‌ها، تضمینی برای کاهش قیمت تمام شده کاغذ نیست چرا که موانع دیگری بر سر راه کاهش بهای قیمت تمام شده کاغذ و در نتیجه کتاب وجود دارند که باید تدابیر جدی برای برطرف کردن آنها نیز اندیشیده شود؛ به عنوان مثال باید عوارض واردات مواد اولیه واسطه‌ ای مانند کاغذ کاهش پیدا کند.