افزایش دو درصدی قیمت کاغذ درآستانه انتخابات، پس ازتحریم ها