برای تبلیغ مایع ظرفشویی، آب و روغن در یک بیلبورد جدا شدند

3 دنیای نو - برای تبلیغ مایع ظرفشویی، آب و روغن در یک بیلبورد جدا شدند

براي نمايش قدرت چربی زدایی مایع ظرفشویی "Quix"، يك راه حل مبتني بر شيمي مورد استفاده قرار گرفت. بيلبوردها از دو عنصر تركيب نشدني، روغن و آب، پر شدند. در پايين بيلبورد، يك بطري Quix در آب غوطه ور شده است. روغن، در بالا، به خاطر وجود آب فاصله خود را از بطري حفظ مي كند.