عامل درجا زدن کیفیت چاپ ، کارفرماست

  1.  
  2.  

78971891966 دنیای نو - عامل درجا زدن کیفیت چاپ ، کارفرماستشاید تا به حال کسی از این جنبه به کیفیت آثار چاپی دقت و توجه نکرده باشد، اما عامل اصلی درجا زدن کیفیت چاپ ، کارفرمایان هستند.

شاید تا به حال کسی از این جنبه به کیفیت آثار چاپی دقت و توجه نکرده باشد ، اما با توجه به تجربیات بیش از 20 سال و سروکله زدن از یک طرف با کارفرمایان و از طرف دیگر با چاپخانه‌های متعدد و دیدن ضایعات بیشمار در مجموعه های مختلف که از دید کارفرمایان، باطله محسوب نمی‌شوند، به این واقعیت رسیده‌ام که عامل اصلی درجا زدن کیفیت چاپ، کارفرمایان هستند. 

توجه کنید وارد چاپخانه‌ای می‌شوید که مشغول چاپ لیبل یک محصول در تیراژ میلیونی است و متوجه می‌شوید که چاپ آن اشکالات فراوان دارد . به چاپخانه دار اطلاع می‌دهید . پاسخی که می‌شنوید این است : 

کارفرما متوجه این اشکال نشده است و از نظر آن‌ها کار خوب است، پس چه دلیلی دارد ماشین چاپ را متوقف کنیم و زمان زیادی را برای تنظیم مجدد ماشین یا کاهش سرعت چاپ صرف کنیم و با این کار سود چاپخانه کم شود؟

( البته این طرز تفکر همه چاپخانه‌داران نیست ، اما واقعیت‌ها را هم باید پذیرفت ) بنابراین گره کار کیفیت در دانش کارفرمایان است . 

متاسفانه خود شاهد بوده‌ام که نیروهای بسیاری در مجموعه‌های تولید، مسئول نظارت بر چاپ آن مجموعه هستند که اطلاعی از فرآیند چاپ نداشته و اشکالات و خرابی‌های آنرا نمی شناسند و نتیجه کار همین است که می‌بینیم بسیاری از کارهای چاپی که در دسترس ماست دچار معضلات متعدد چاپی‌اند که برخی کاملاً آشکار است و برخی نیاز به دانش بیشتر دارد. 

 پیشنهاد : مسئولین و متولیان چاپ (که معلوم نیست چه کسانی هستند) آموزش چاپ به شرکت‌های تولیدی را در برنامه خود بگنجانند.