شهرک ‌های صنعتی چاپ؛ راه نجات از مرگ مصنوعی

sdgrdtrrrrrrrr دنیای نو - شهرک ‌های صنعتی چاپ؛ راه نجات از مرگ مصنوعیشهرک ‌های صنعتی چاپ فرصتی برای پیشرفت این ابرصنعت 

راه نجات از مرگ مصنوعی هنر صنعت چاپ، گرفتن امتیاز ایجاد شهرک ‌های صنعتی چاپ با ویژگی ‌های مخصوص مناطق آزاد است.

 صنعت دانش‌بنیان و سرمایه‌بر چاپ می‌طلبد که از فرصت‌های اقدام جمعی اهالی سود برده و با راهیابی به بازارهای جهانی و گرفتن جایگاه واقعی و شایسته برای فناوران هنرمند صنعت چاپ ایران، آرزوهای نسل جوان و فرهیخته این صنعت که کسب مقام اول و گرفتن جایگاه قطب منطقه است را تحقق بخشند.

یکی از فرصت‌هایی که نباید از آن غافل شد و امتیازی برای صنعت چاپ و بسته ‌بندی ایران است، گرفتن امتیاز ایجاد شهرک ‌های صنعتی چاپ با ویژگی‌ های مخصوص مناطق آزاد است. این ویژگی نیاز امروز صنعت چاپ و بسته‌بندی را برای کسب مقام اول منطقه بالقوه را فراهم می‌کند.

مطالعات لازم برای ایجاد شهرک ‌های صنعتی چاپ با ویژگی‌های خاص و در سطح و کلاس یک شهرک بین‌ المللی طی سالیان اخیر انجام شده و اقدام جدی و موثر دلسوزان این صنعت، لازمه تحقق ایجاد شهرک ‌های صنعتی چاپ و نجات از رکود روزافزون فعلی است.

منتشرشده در: www.chaponashronline.ir

تاریخ انتشار:1401.12.14