لیتوگرافی

موسسه چاپ و تبلیغات دنیای نو دارای لیتوگرافی مجهز به تولیدانواع فیلم و زینک و پلیت می باشد که شامل:

GTO،دو ورقی معمولی ،اسپیدمستر،چهارو نیم ورقی ،6 ورقی،6/5 ورقی و زینک سوزی می باشد .

لیتوگرافی در واقع عکاسی صنعتی می باشد که به آن مادر صنعت چاپ نیز گفته می شود.در لیتوگرافی دنیای نو کار به سه بخش یا مرحله تقسیم می شود :

مرحله اول:طرحی که طراحی شده رابر روی CDیا فلش به سیستم انتقال می دهند،مرحله دوم:طرح مورد نظر به دستگاه ایمیج سنتر فرستاده می شود و فیلم آماده می گردد،اگرکار رنگی باشد این عمل چهار بار تکرار می شود و چهار فیلم تهیه می گردد.مرحله سوم :آخر فیلمها با کمک دستگاهی روی زینک بسته می شود .باید دقت شود هوای بین فیلم و زینک خارج شود و بعد از بستن فیلم روی زینک کار به چاپخانه فرستاده می شود .

 در لیتوگرافی جدید ((پلیت)) ،فیلم از پروسه کار حذف شده و زینک مستقیم توسط دستگاههای لیتوگرافی تهیه می شود .

         litografi لیتوگرافی|فیلم و زینک|پلیت|دنیای نو          litografi2 2 لیتوگرافی|فیلم و زینک|پلیت|دنیای نو

                                          litografi2 1 لیتوگرافی|فیلم و زینک|پلیت|دنیای نو

جهت اطلاع از هزینه های لیتوگرافی ،بامجموعه ی طراحی ،چاپ،و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید.