تبلیغات در اماکن عمومی

شامل تبلیغات در کف ورزشگاه ها و سالن های ورزشی و اماکن عموم و تبلیغات روی نمای ساختمان ها  ،تبلیغات در فرودگاه ها و ترمینالها و تبلیغات در پل های عابر پیاده می باشد .

I)تبلیغات در کف ورزشگاهها،سالنهای ورزشی،اماکن عمومی

116 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو   116-1 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو 

 116-2 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو    116-3 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  

II)تبلیغات روی نما ساختمانها

  116-4 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  116-5 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  116-6 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو

116-7 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  116-8 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  116-9 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو

III)تبلیغات در فرودگاهها و ترمینالها

مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو مجری تبلیغات در فرودگاه ها و ترمینال ها می باشد هزینه تبلیغات در تابلو های داخل فروشگاه ها و ترمینال ها متفاوت است و بنا به موقعیت هر محل هزینه تعیین می گردد.

117 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-1 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-2 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  

117-3 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-5 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-6 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو

117-7 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-8 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-9 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو

جهت اطلاع لیست قیمت تبلیغات روی کف ورزشگاه ها ،سالن های ورزشی و اماکن عمومی و تبلیغات روی نمای ساختمان ها همچنین تبلیغات در فرودگاه ها و ترمینال ها با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.

IV)تبلیغات در پل های عابر پیاده


دنیا ی نو مجری تبلیغات روی پل های عابر پیاده می باشد که این مجموعه از طراحی تا اجرا ی تبلیغات روی پل های عابر پیاده  را در کلیه مناطق کشور انجام می دهد و هزینه تبلیغات پل های عابر پیاده متفاوت است و با توجه به مدت زمان اکران نیز تغییر می کنند.

  117-10 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-11 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو  117-12 تبلیغات شهری|تبلیغات روی نمای ساختمان|فرودگاه ها|ترمینال|کف ورزشگاه ها|پل عابر پیاده|دنیای نو

جهت اطلاع از لیست قیمت تبلیغات بر روی پل های عابر پیاده با مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس برقرار کنید.