تبلیغات حجمی

در تبلیغات حجمی با استفاده از شکل محصول ماکت بزرگ آن را ساخته، سپس نصب آن روی پایه (اختصاصی یا عمودی مانند: ایستگاههای اتوبوس،میادین و...) انجام می پذیرد.مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو جهت اثر بخش بودن تبلیغ و ماندگاری محصول در ذهن مخاطب با ساخت ماکت های حجمی این امر را تحقق می بخشد . تبلیغات حجمی یا ماکت های حجمی تاثیر بسیار زیادی روی مخاطب می گذارد.

  111-1 تبلیغات حجمی|قیمت ماکت حجمی|ماکت سازی|تبلیغات محیطی|دنیای نو  111-7 تبلیغات حجمی|قیمت ماکت حجمی|ماکت سازی|تبلیغات محیطی|دنیای نو  111-3 تبلیغات حجمی|قیمت ماکت حجمی|ماکت سازی|تبلیغات محیطی|دنیای نو

 111-4 تبلیغات حجمی|قیمت ماکت حجمی|ماکت سازی|تبلیغات محیطی|دنیای نو  111-5 تبلیغات حجمی|قیمت ماکت حجمی|ماکت سازی|تبلیغات محیطی|دنیای نو  111-2 تبلیغات حجمی|قیمت ماکت حجمی|ماکت سازی|تبلیغات محیطی|دنیای نو

جهت دریافت لیست قیمت تبلیغات حجمی با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .