چادر مغازه، سایه بان ساحلی، چادر ماشین

یکی دیگر از تبلیغات محیطی تبلیغات روی سایه بان سردرب مغازه ها ،چادر ساحلی ،سایه بان چادری و چادر ماشین می باشد.

I)تبلیغات روی سایه بان سردرب مغازه ها:

دنیای نو علاوه بر ساخت سایه بان سردرب مغازه ها،چاپ روی سایه بان سردرب مغازه ها را نیز انجام می دهد.

 

118-1- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-2- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-3- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو

        

            

II)تبلیغات روی سایه بان ساحلی:

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو ساخت چادر ساحلی و چاپ روی چادر ساحلی را بابهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت انجام می دهد .

 

118-5- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-6- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-7- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو  

     

 

III)تبلیغات روی سایه بان چادری:

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو ساخت چادر ساحلی و چاپ روی چادر ساحلی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت انجام می دهد.

 

118-8- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-9- چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو

               

IV)تبلیغات روی چادر ماشین:

مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو دوخت چادر ماشین و چاپ روی چادر ماشین را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت انجام می دهد .

به علت ضخامت بالای چادر کامیون معمولا تبلیغات روی آن به صورت دست نویس یا استیکر می باشد و چاپ فلت در این مورد مقرون به صرفه نمی باشد. 

راه بهتر برای نیل به این هدف چاپ بنر است که روی کامیون یا تریلر دوخت می گردد.

 

118-1-1 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو  118-1-2 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-1-3 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو  118-1-4 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 
118-1-5 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو  118-1-6 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو   118-1-7 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-1-8 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 
 118-1-9 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو 118-1-10 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو   118-1-11 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو  118-1-12 چادر مغازه|سایبان ساحلی|چادر ماشین |قیمت سایه بان ساحلی|دنیای نو

 

جهت اطلاع از قیمت تبلیغات روی سایه بان سر درب مغازه ها، چادر ساحلی، سایه بان چادری و چادر ماشین و کامیون با مجموعه طراحی، چاپ، تبلیغات دنیای نو تماس برقرار کنید.