ماکت سازی (ماکت های تبلیغاتی)

مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو در زمینه ماکت سازی با چوب ، پلکسی ، مقوا ، یونولیت ، ترکیبی و... نیز فعالیتهای چشم گیری دارد که معمولا این ماکتها جهت پروژه های عمرانی یا صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماکتها معمولاً در چهار سایز :     I)کوچک        II )متوسط            III )بزرگ         IV ) میدانی می باشند.

ماکت های تبلیغاتی سه بعدی با حجم و اندازه های متنوع، ثابت و متحرک طراحی و تولید می گردد.

154-1 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

1-ماکت پروژه عمرانی     

154-2 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

2- ماکت پروژه عمرانی  

154-3 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

 

    3- ماکت پروژه عمرانی

154-4 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

4-ماکت پروژه عمرانی

154-5 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

    

5-ماکت پروژه عمرانی

154-6 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

6-ماکت پروژه عمرانی

154-7 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

7-ماکت پروژه عمرانی

154-8 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

 8-ماکت پروژه عمرانی  

154-9 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

      9-ماکت پروژه عمرانی

154-10 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

10-ماکت پروژه عمرانی 

154-12 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

  11-ماکت پروژه عمرانی 

154-11 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

12-ماکت پروژه عمرانی

154-13 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

1-ماکت حجمی تبلیغاتی 

154-14 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

2-ماکت حجمی تبلیغاتی روغن    

154-15 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

3-ماکت حجمی تبلیغاتی   

154-16 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

4-ماکت حجمی تبلیغاتی

155-1 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو     

5-ماکت حجمی تبلیغاتی استک 

155-2 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

6- ماکت تبلیغاتی آیدین 

155-3 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

7-ماکت حجمی وایت

 155-4 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

8-ماکت  صنعتی

155-5 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

   1- ماکت  صنعتی

155-6 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

2- ماکت حجمی تبلیغاتی تک

155-7 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

3-ماکت حجمی صنعتی 

155-8 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

4-  ماکت حجمی بیلبورد

155-9 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

5-ماکت حجمی بیلبورد 

155-10 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

 6- ماکت  زیبا سازی    

155-11 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

7-ماکت پلکسی  

155-12 ماکت سازی|ماکت سه بعدی|ماکت صنعتی|ماکت چوبی|ماکت تبلیغاتی|دنیای نو

8-ماکت حجمی بیلبورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
جهت اطلاع از لیست قیمت ماکت های حجمی تبلیغاتی ،ماکت های پروژه های عمرانی ،ماکت های تبلیغاتی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.