تقویم رومیزی

تقویم رومیزی در سایز های مختلف با موضوعات و تصاویر متفاوت و یا بصورت اختصاصی تولید می گردد .

I ) کاغذی ساده

الف) تقسیم بندی تقویم رومیزی از لحاظ تعداد برگ

A ) تقویم رو میزی13 برگ 1 رو 

تقویم رو میزی13 برگ 1 رو

 B ) تقویم رومیزی13 برگ 2 رو  

تقویم رومیزی13 برگ 2 رو

  C ) تقویم رومیزی7 برگ 1 رو

تقویم رومیزی7 برگ 1 رو

D ) تقویم رومیزی7 برگ 2 رو

تقویم رومیزی7 برگ 2 رو

E ) تقویم رومیزی 5 برگ 1 رو 

تقویم رومیزی 5 برگ 1 رو

 

 F ) تقویم رومیزی 5 برگ 2 رو

تقویم رومیزی 5 برگ 2 رو

 

G ) تقویم رومیزی هفتگی  

* بزرگ(45*30)   

* کوچک(35*25) 

تقویم رومیزی هفتگی

471-7 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

 

 H ) تقویم رومیزی 365 روزه    

* پایه چرمی

* پایه طلقی

تقویم رومیزی 365 روزه

471-5 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

I ) تقویم رومیزی یادداشت دار سرتاسری

                                          تقویم رومیزی یادداشت دار

ب) تقسیم بندی تقویم رومیزی از لحاظ اندازه : 

A ) تقویم رومیزی 11*24                        

B ) تقویم رومیزی  18*13                         

C ) تقویم رومیزی دلخواه

پ ) جنس صفحات تقویم رومیزی معمولا با مقوا گلاسه ، کارتی و یا کاغذ تحریر می باشد . 

ت ) تقسیم بندی تقویم رومیزی از لحاظ پایه 

A  ) تقویم رومیزی با پایه مقوای ساده

تقویم رومیزی با پایه مقوای ساده

  B ) تقویم رو میزی با پایه مقوای ضخیم با روکش گالینگور یا کتان

تقویم رو میزی با پایه مقوای ضخیم

C ) تقویم رومیزی با پایه چرمی 

تقویم رومیزی با پایه چرمی

 

                                                                                                    

ث ) دسته بندی تقویم رومیزی از لحاظ موضوع تصاویر

A ) تقویم رومیزی با موضوع تاریخی ، باستانی

                                                     تقویم رومیزی با موضوع تاریخی ، باستانی

 472-2 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو     472-3 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو      472-4 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

تقویم رومیزی تاریخی       472-6 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو     472-7 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

472-8 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو      472-9 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو    تقویم رومیزی باستانی

B ) تقویم رومیزی با موضوع طبیعت

تقویم رومیزی با موضوع طبیعت     473-2 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو     473-3 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

473-4 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو     تقویم رومیزی با موضوع منظره       473-6 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

473-7 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو     تقویم رومیزی با موضوع گل       473-9 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

 473-10 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو    473-11 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو    473-12 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

473-13 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو      473-14 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو   473-15 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

                                                                   تقویم رومیزی منظره

C ) تقویم رومیزی با موضوع مذهبی

تقویم رومیزی با موضوع مذهبی          474-2 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو           474-3 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

474-4 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو        تقویم رومیزی مذهبی       474-6 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

474-7 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو            474-8 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو          تقویم رومیزی مذهبی تبلیغاتی

تقویم رومیزی اماکن مذهبی           474-11 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو      474-12 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

D ) تقویم رومیزی با موضوع شعر و ادبیات

تقویم رومیزی با موضوع شعر و ادبیات   474-14 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو   تقویم رومیزی با موضوع شعر   474-16 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

E ) تقویم رومیزی با موضوع اتومبیل

تقویم رومیزی با موضوع اتومبیل    475-2 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو      تقویم رومیزی طرح اتومبیل

تقویم رومیزی با طرح اتوموبیل تبلیغاتی      475-5 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو    475-6 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

475-7 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو    475-8 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو     475-9 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

F ) تقویم رومیزی با موضوع کامپیوتر

تقویم رومیزی با موضوع کامپیوتر  475-11 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو   475-12 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

475-13 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو    تقویم رومیزی با موضوع کامپیوتر تبلیغاتی    475-15 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

G ) تقویم رومیزی با سایر موضوعات

تقویم رومیزی با سایر موضوعات         476-2 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو           تقویم رومیزی با سـایر موضوعات

476-4 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو   تقویم رومیزی با موضوع میوه جات   476-6 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

476-7 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو                  476-8 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو            تقویم رومیزی تبلیغاتی با سایر موضوعات

H ) تقویم رومیزی با طرح اختصاصی :

در این قسمت با توجه به سفارش مشتری می توان عکس از موضوع کاری ایشان تهیه نمود و تقویم رومیزی به صورت اختصاصی در تعداد صفحات دلخواه تولید نمود .

                             تقویم رومیزی با طرح اختصاصی              تقویم رومیزی با طـرح اختصاصی

II ) تقویم رومیزی ساعت دار

477-3 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

MODEL : TRS/1

تقویم رومیزی ساعت دار

MODEL : TRS/2

477-5 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

  MODEL : TRS/3

تقویم رومیزی ساعت دار تبلیغاتی

MODEL : TRS/4

477-7 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

MODEL : TRS/5 

 

                                                                 

III ) تقویم رومیزی چوبی

تقویم رومیزی چوبی

MODEL : TRW/1

477-9 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

MODEL : TRW/2

تقویم رومیزی چوبی تبلیغاتی

MODEL : TRW/3

477-11 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

MODEL : TRW/4

                                                                      

IV ) تقویم رومیزی پلکسی

تقویم رومیزی پلکسی

MODEL : R111

477-13 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

MODEL : R109

477-14 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

MODEL : R108

تقویم رومیزی پلکسی تبلیغاتی

MODEL : R107 

                                                                                     

V ) تقویم رومیزی فانتزی

تقویم رومیزی فانتزی

MODEL : R102

477-17 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

MODEL : R101

تقویم رومیزی فانتزی تبلیغاتی

   MODEL : R110

477-19 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

477-20 تقویم رومیزی|تقویم زیر دستی|تقویم رومیزی با پایه گالینگور| صحافی|دنیای نو

  MODEL : R103

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

جهت اطلاع از لیست قیمت تقویم رومیزی با مجموعه طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید .