روپوش کار

الف )  روپوش کار کوتاه ( لباس کار )

روپوش کار کوتاه 312-14 روپوش رستورانی|روپوش بیمارستانی|روپوش کار|چاپ روی پارچه|دنیای نو

                                    
ب ) روپوش بلند ( لباس کار )

روپوش بلند روپوش بلند تبلیغاتی

  

روپوش به عنوان لباس کار در آزمایشگاه ، بیمارستانها ، رستورانها و ... مورد استفاده قرار میگیرد که در مدل های کوتاه و بلند دوخته می گردد .