ساعت دیواری عقربه ای ساده

24-13 انواع ساعت تبلیغاتی : 

I) ساعت دیواری تبلیغاتی: ساعت دیواری تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی پرفروش محسوب می گردد و انواع مختلفی دارد،مانند ساعت دیواری عقربه ای،ساعت دیواری تبلیغاتی دیجیتال، ساعت دیواری تبلیغاتی دیجیتال عقربه ای،ساعت دیواری تبلیغاتی شماته دار و ...

A ) دایره شیشه ای تخت

A-1 ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره بزرگ  

ساعت دیواری دایره ای

        MODELE :SD/1

 A-2 ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره کوچک

ساعت دیواری

  MODELE : SD/2     

                                                                                                                                        

B ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره فانتزی

ساعت دیواری تبلیغاتی دایره فانتزی

   MODELE :SD/3

ساعت دیواری دایره فانتزی

      MODELE :SD/4

ساعت دیواری فانتزی

MODELE :SD/5     

ساعت دیواری فانتزی دایره

MODELE :SD/6

321-7 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/7

321-6 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/8   

321-11 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

     MODELE :SD/9

ساعت تبلیغاتی دیواری

      MODELE :SD/10

321-9 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/11   

321-12 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/12

ساعت گرد فانتزی دیواری

  MODELE :SD/13

321-14 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE :SD/14 

321-15 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SD/15

321-16 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/16

322--1 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/17 

322-2 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE :SD/18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

C ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره شیشه محدب

ساعت دیواری دایره شیشه محدب

    MODELE :SD/19

ساعت دیواری شیشه محدب

  MODELE : SD/20   

                                                                                                                                   

D ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره دور پهن

ساعت دیواری تبلیغاتی دایره دور پهن

MODELE : SD/21

322-6 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/22

322-5 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/23 

322-10 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SD/24

ساعت دیواری دایره دور پهن

  MODELE :SD/25

322-8 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 

            MODELE :SD/26

322-12 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SD/27

 ساعت دیواری دایره دور پهن تبلیغاتی

MODELE :SD/28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

E ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب پهن

ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب پهن

MODELE : SD/29

ساعت دیواری مربع قاب پهن

       MODELE :SD/30

322-13 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/31

 

                                                                                                 

F ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب باریک

ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب باریک

MODELE : SD/32

ساعت دیواری مربع قاب باریک

  MODELE :SD/33

323-1 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE :SD/34 

ساعت دیواری مربع قاب باریک

MODELE :SD/35

323-4 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE :SD/36

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

G ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع فانتزی

ساعت دیواری تبلیغاتی مربع فانتزی

MODELE : SD/37

323-7 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE :SD/38

323-8 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/39     

323-9 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE : SD/40

ساعت دیواری مربع فانتزی

MODELE :SD/41

323-11 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   MODELE :SD/42           

323-12 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE : SD/43

ساعت دیواری مربع فانتزی تبلیغاتی

MODELE :SD/44

323-14 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/45   

323-15 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/46

323-16 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/47 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
H ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع داخل دایره

ساعت دیواری تبلیغاتی مربع داخل دایره

MODELE : SD/48

ساعت دیواری مربع داخل دایره

MODELE :SD/49

323-17 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/50   

ساعت دیواری مربع داخل دایره

MODELE :SD/51

                                                                                                                                                                                                                                                                       

I ) ساعت دیواری تبلیغاتی فلزی

324-1 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی: Model 

کد : SD/52

324-2 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی: Model

کد : SD/53

324-3 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی: Model

کد : SD/54

  

ل ) ساعت دیواری تبلیغاتی چوبی-فلزی

324-4 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/55

324-5 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی : Model

کد : SD/56

324-6 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/57

324-7 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/58

324-8 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/59

324-9 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/60

 
K ) ساعت دیواری تبلیغاتی طرح چوب

324-10 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/61

324-11 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/62

324-12 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/63

324-13 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/64

324-14 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model  

کد : SD/65

324-15 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی: Model 

کد : SD/66

324-16 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/67

324-17 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model 

کد : SD/68

324-18 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/69

 

324-19 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/70

324-20 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/71

324-21 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/72

324-22 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/73

324-23 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/74

324-24 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد SD/75

   
L )ساعت دیواری تبلیغاتی چوب و پلاستیک

324-25 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/76

324-26 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/77

324-27 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/78

324-28 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/79

324-29 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/80

324-30 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/81

324-31 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/82

q69 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/83

q70 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/84

q71 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/85

q72 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/86

q73 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/87

q74 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/88

q75 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/89

q76 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/90

q77 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/91

q78 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/92

q79 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/93

q80 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی: Model

کد : SD/94

 q81 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/95

q82 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/96

q83 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

ساعت دیواری تبلیغاتی :Model

کد : SD/97

                                                                                            

 M ) ساعت دیواری تبلیغاتی چندضلعی

yt1 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SD/98

 

N ) ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل

ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل

MODELE : SD/99

ساعت دیواری مستطیل

MODELE : SD/100     

                                                                     
O ) ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل فلزی- چوبی

                                                   ساعت دیواری مستطیل فلزی- چوبی

                                                        MODELE : SD/101

 P ) ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل فانتزی

ساعت دیواری مستطیل فانتزی

  MODELE : SD/102

ساعت دیواری مستطیل

MODELE :SD/103

326-3 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/104

326-4 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE : SD/105

326-5 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    MODELE :SD/106

326-6 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/107     

ساعت دیواری مستطیل تبلیغاتی

MODELE : SD/108

326-8 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/109

326-9 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   MODELE :SD/110 

ساعت دیواری فانتزی مستطیل

MODELE : SD/111

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Q ) ساعت دیواری تبلیغاتی لوزی

ساعت دیواری تبلیغاتی لوزی

MODELE : SD/112

ساعت دیواری لوزی

MODELE :SD/113

327-3 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/114 

 

                                                                            

R ) ساعت دیواری تبلیغاتی مثلث

ساعت دیواری مثلث

MODELE : SD/115

ساعت دیواری تبلیغاتی مثلث

MODELE :SD/116

327-6 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/117

 

                                                                      

S ) ساعت دیواری تبلیغاتی بیضی

ساعت دیواری بیضی

MODELE : SD/118

327-8 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/119

ساعت دیواری بیضی تبلیغاتی

MODELE :SD/120

ساعت دیواری تبلیغاتی بیضی

MODELE : SD/121

                                                                                                                                                                           

T ) ساعت دیواری تبلیغاتی استند

                                          ساعت دیواری استند

                                                 MODELE : SD/122

 U ) ساعت دیواری تابلو

ساعت دیواری تابلو

MODELE : SD/123

ساعت دیواری تابلو تبلیغاتی

MODELE :SD/124

328-3 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   MODELE :SD/125 

328-4 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SD/126

ساعت دیواری طرح تابلو

MODELE :SD/127

328-6 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/128

ساعت دیواری مربع تابلو

    MODELE : SD/129

328-8 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE :SD/130

328-9 ساعت دیواری عقربه ای|چاپ روی ساعت|ساعت دیواری ارزان|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE :SD/131

ساعت دیواری تابلو مذهبی

MODELE : SD/132