ب) ساعت رومیزی تبلیغاتی دیجیتال

ساعت رومیزی دیجیتال

MODELE : SR/218

344-2 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/219

344-3 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/220

344-4 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/221 

344-5 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/222

ساعت رومیزی دیجیتال تبلیغاتی

     MODELE : SR/223

344-7 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/224

344-8 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/225

ساعت رومیزی تبلیغاتی دیجیتال

MODELE : SR/226

344-10 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE : SR/227 

344-11 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/228

344-12 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/229

344-13 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/230

ساعت دیجیتال رومیزی

MODELE: SR/231

344-15 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/232

344-16 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/233    

344-17 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/234

344-18 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/235

344-19 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/236 

344-20 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/237

 

ساعت دیجیتال رومیزی قرمز رنگ

MODELE : SR/238

344-22 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE : SR/239   

344-24 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE: SR/240

344-25 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/241

344-26 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/242 

344-27 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/243

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

جهت اطلاع از لیست قیمت ساعت رومیزی دیجیتال با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .

پ)ساعت رومیزی عقربه ای دیجیتال : نمونه هایی از ساعت رومیزی عقربه ای دیجیتال را در زیر ملاحضه می نمائید که امکان چاپ تامپو روی کلیه
ساعت های رومیزی وجود دارد .

345-1 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/244

ساعت رومیزی عقربه ای دیجیتال

MODELE : SR/245

345-3 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/246

345-4 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/247

ساعت رومیزی عقربه ای نقره ای

MODELE : SR/248

345-6 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/249   

345-7 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/250

345-8 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODELE : SR/251

345-9 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/252

345-10 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE: SR/253

345-11 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/254

345-12 ساعت رومیزی دیجیتال|ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای|ساعت تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODELE : SR/255 

                                                                                                                                                                                                                         
جهت اطلاع از لیست قیمت ساعت رومیزی دیجیتال عقربه ای با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.