تابلو فرش تبلیغاتی

در این تابلو ها از بافت اختصاصی استفاده شده و دارای کاربرد های زیر می باشد .

     445-1 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو                    تابلو فرش

I  ) تابلو بافت مذهبی :

تابلو بافت مذهبی

   کد 1  

445-3 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کد 2   

تابلو بافت مذهبی تبلیغاتی

   کد 3

445-6 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد 4

تابلو فرش تبلیغاتی

   کد 5

445-8 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    کد 6

445-9 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   کد 7  

445-10 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد8

تابلو فرش تبلیغاتی مذهبی

کد 9

446-2 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کد 10         

446-3 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   کد 11

تابلو فرش تبلیغاتی مذهبی خاتم کاری

  کد 12

446-5 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

        کد 13  

446-6 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد 14

446-7 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

     کد 15    

446-8 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد 16        

446-9 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

        کد 17

446-10 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد 18

تابلو فرش تبلیغاتی مذهبی قاب چوبی

              کد 19            

446-12 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد 20

 

446-13 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد 21    

446-14 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد 22         

446-15 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد 23

446-16 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد 24 

446-17 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد 25 

 

II ) تابلو بافت تبليغاتی :

تابلو بافت تبلیغاتی به سفارش مشتری جهت تبلیغات تولید می گردد که معمولا لوگو شرکت یا سازمان نیز درتابلو ، بافت می گردد .

تابلو بافت تبليغاتی

تابلو بافت بانک رفاه  

447-2 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  تابلو بافت گالری میلاد  

447-3 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  تابلو بافت موتور سواری

تابلو بافت با لوگوی دلخواه

   تابلو بافت سایپا    

447-5 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 تابلو بافت تبلیغاتی

447-6 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 تابلو بافت تبلیغاتی

447-7 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

تابلو بافت تبلیغاتی

تابلو بافت تبلیغاتی

تابلو بافت تبلیغاتی

تابلو بافت مونالیزا

  تابلو بافت مونالیزا

447-10 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

تابلو بافت تبلیغاتی

447-11 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   تابلو بافت تبلیغاتی

447-12 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  تابلو بافت تبلیغاتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

III ) تابلو بافت تقویم دیواری

تابلو بافت تقویم دیواری 448-2 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
448-3 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 448-4 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
448-5 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 448-6 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
تابلو بافت تقویم دیواری تبلیغاتی 448-8 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

           

IV ) تابلو بافت باستانی-تاریخی

تابلو بافت باستانی-تاریخی 448-10 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 448-11 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 448-12 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
448-13 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو تابلو بافت باستانی-تاریخی تبلیغاتی 448-15 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 448-16 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

                  
جهت اطلاع از لیست قیمت تابلو بافتهای تبلیغاتی ، مذهبی ، تقویم ، باستانی با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمائید . 

V ) ساعت دیواری : 

تابلو بافت ساعت در سایز های مختلف تولید می گردد .

ساعت دیواری بافت تبلیغاتی 449-2 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
449-4 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو تابلو بافکو
449-3 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 449-6 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
تابلو بافت چهره 449-8 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

                                                             

VI ) تابلو بافت عکس اختصاصی :

تابلو بافت عکس اختصاصی نیز در سایز های دلخواه تولید می گردد .

تابلو بافت عکس اختصاصی 449-10 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
449-11 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 449-12 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
449-13 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 449-14 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

            

VII ) بافت جلد سر رسید و کتاب :

طرح روی جلد کتاب یا سررسید به صورت اختصاصی بافت می گردد و به واحد صحافی ارائه می شود .

بافت جلد سر رسید و کتاب 450-2 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
بافت جلد کتاب 450-4 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

                                                                                       
VIII ) بافت پرچم تبلیغاتی :

بافت پرچم تبلیغاتی 450-6 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
450-7 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو  

                                          

IX ) موس پد بافت :

موس پد بافت در طرحهای اختصاصی و عمومی و طرح فرشهای قدیمی تولید می گردد که به آن موس پد فرشی نیز می گویند .

موس پد بافت 451-2 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

                                

X ) زیر لیوانی بافت :

زیر لیوانی بافت 451-4 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو زیر لیوانی بافت تبلیغاتی

                      

XI ) بافت اتیکت ، نوار آویز گردنی ، نوار سررسید :

بافت اتیکت

  نوار آویز گردنی بافت     

بافت اتیکت ، نوار آویز گردنی ، نوار سررسید

  اتیکت بافت

                                                                                                    

XII ) جا سوئیچی بافت :

                                             جا سوئیچی بافت

XIII ) لوح تقدیربافت :

لوح تقدیربافت 452-3 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
لوح تقدیربافت تبلیغاتی 452-5 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
452-6 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 452-7 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
452-8 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو  

                               

انواع تقسیم بندی از لحاظ سایز عبارت است از :

452-9 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 452-10 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
452-11 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 452-12 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
452-13 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 452-14 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
452-15 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 452-16 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
452-17 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 452-18 تابلو فرش تبلیغاتی|تابلو فرش مذهبی|قیمت تابلو فرش اختصاصی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

                                                                                
و سایز دلخواه

تابلو بافت در سایزهای دلخواه تولید می گردد .