جاکلیدی (جاسوئیچی)تبلیغاتی فانتزی

جاکلیدی تبلیغاتی فانتزی شامل جاکلیدیهای وارداتی ،جاکلیدی شکل خاص ،جاکلیدی تصویری و... می باشد که معمولا در تیراژ بالا تولید می گردد.

 

304-1- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-2- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-3- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-4- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/4

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/3

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/2

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/1

304-6- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-7- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-8- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-9- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/8

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/7

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/6

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/5

304-13- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-14- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-15- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-5- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/12

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/11

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/10

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/9

304-19- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-20- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-11- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-12- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/16

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/15

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/14

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/13

304-10-- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-16- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-17- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 304-18- جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/20

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/19

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/18

جا کلیدی

فلزی تصویری

MODEL : FT/17

   

305-1 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : FT/20

جاکلیدی فانتزی تبلیغاتی

MODEL : FT/21

305-3 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/22

305-4 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/23   

305-5 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/24

305-6 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/25

جاکلیدی فانتزی مستطیلی

MODEL : FT/26

305-8 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/27     

305-9 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/28

305-10 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/29

305-11 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/30

305-12 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/31 

305-13 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : FT/32

305-14 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/33

305-15 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/34

جاکلیدی فانتزی شکل دلخواه

  MODEL : FT/35   

305-17 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/36

305-18 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/37

جاسوئیچی فانتزی شکل دلخواه

MODEL : FT/38

305-20 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/39     

305-21 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/40

جاکلیدی فانتزی بیضی

MODEL : FT/41

305-23 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/42

305-24 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : FT/43

305-25 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/44

جاکلیدی فانتزی دایره ای

MODEL : FT/45

306-2 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/46

306-3 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : FT/47

306-4 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/48

306-5 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/49

306-6 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/50

306-7 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/51     

306-8 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/52

306-9 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/53

306-10 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    MODEL : FT/54

جاکلیدی و جاسوئیچی فانتزی دایره ای

MODEL : FT/55         

306-12 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/56

306-13 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/57

306-14 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/58

306-15 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : FT/59

306-16 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  MODEL : FT/60

 

 

جاکلیدی طرح دار

الف ) جاکلیدی طرح دلخواه PVC

دنیای نو ساخت جاکلیدی با طرح دلخواه شما از جنس PVC ( سیلیکون )

با سـاخت قالـب اختصاصـی به صـورت محصول حجمی و سه بعدی و بـه

صورت تمام رنگی را انجام می دهد .

 

ب ) جاکلیدی طرح دلخواه فانتزی

دنیای نو ساخت و تولید جاکلیدی فلزی با طرح و شکل دلخواه مشتری

را با بدنه استیل ضـدرنگ به صـورت محصـول حجمـی و سه بعـدی را

ارائه می دهد . سـاخت جاکلیــدی فلـزی با طرح دلخــواه به صــورت

ریخته گری و با قالب اختصاصی صورت می گیرد .

    

جاکلیدی طرح دلخواه PVC جاکلیدی طرح دلخواه فانتزی
306-1-1 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو جاکلیدی طرح دلخواه
306-1-5 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو 306-1-6 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو
306-1-7 جاکلیدی فانتزی|جاسوئیچی تبلیغاتی |جاکلیدی تصویری |جاکلیدی شکل خاص| هدایای تبلیغاتی|دنیای نو جاکلیدی فانتزی با شکل دلخواه

                                                        
جهت اطلاع از لیست قیمت جاکلیدی فانتزی با شکل خاص،جاکلیدی وارداتی(جاسوئیچی)،جاکلیدی تصویری و... می باشد.