جاکلیدی اعلاء-چرمی فلزی

دنیای نو عرضه کننده جاکلیدی(جاسوئیچی) اعلاء-چرمی فلزی می باشد که چرم جاکلیدی چرم طبیعی و فلز آن استیل اعلاء می باشد، که ترکیب چرم و فلز در جاکلیدی بسیار شکیل می باشد .در این نوع جاکلیدی می توان طرح و لوگو را هم روی قسمت چرمی جاکلیدی داغی زد، هم می توان با حک لیزرروی قسمت استیل جاکلیدی طرح و لوگو را حک کرد . نمونه های جاکلیدی اعلاء چرمی فلزی را در ذیل مشاهده می کنید :

جاکلیدی اعلاء-چرمی فلزی

کد : Lis 10

300-2 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد : Lis 11        

300-3 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : Lis12

300-4 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد : NS178  

جاکلیدی چرمی فلزی

کد : 354   

300-6 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کد : NS522

جاکلیدی چرمی فلزی اعلاء

کد : Lis 9       

300-8 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : NS521     

300-9 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    کد : NSO708

300-10 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : A6761              

300-11 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کد : Li 1

جاکلیدی چرمی اعلاء

  کد : NSO123

300-13 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد : A6868-1         

جاکلیدی چرمی جعبه دار

      کد : NSO710

300-15 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : NSO277

جاکلیدی فلزی چرم اعلاء

کد : Li 3  

300-17 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کد : Li 4

300-18 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    کد : Lis 2

301-1 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : Li 14  

301-2 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد : Li 8          

 

301-3 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کد : Lis 3

301-4 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : Li 7   

جاکلیدی چرم و فلزی طلایی

کد : Lis 15        

301-6 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

        کد : Li 13

301-7 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : Li 9        

301-8 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

 کد : Li 10      

301-9 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

   کد : Lis 19

301-10 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

    کد : Lis 16     

جاکلیدی چرم و فلزی طلایی

کد : Li 6        

301-12 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

کد : Lis 11

301-13 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد : Ns 461    

301-14 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

  کد : Li 20

301-15 جاکلیدی اعلاء چرمی|فلزی|استیل |قیمت جاسوئیچی |هدایای تبلیغاتی|دنیای نو  

جهت اطلاع از لیست قیمت جاکلیدی اعلاءچرمی،جاکلیدی اعلاءفلزی و جاکلیدی اعلاءچرمی فلزی بامجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نوتماس حاصل نمایید.