جاکلیدی اعلاء-چرمی (مدل پژواک)

جاکلیدی اعلاء چرمی از چرم طبیعی و در اشکال مختلف تولید می شود وبه عنوان یکی از هدایای تبلیغاتی نفیس و اعلاء مورد توجه قرار می گیرد وطرح و لوگو شرکت با داغی روی چرم حک می گردد.

جاکلیدی اعلاء-چرم طبیعی

MODEL : 2016

303-2 جاکلیدی اعلاء چرمی|جاسوئیچی چرمی|جاکلیدی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : 2002

303-3 جاکلیدی اعلاء چرمی|جاسوئیچی چرمی|جاکلیدی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : 2006

303-4 جاکلیدی اعلاء چرمی|جاسوئیچی چرمی|جاکلیدی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : 2008

303-5 جاکلیدی اعلاء چرمی|جاسوئیچی چرمی|جاکلیدی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : 2011

جاکلیدی اعلاءچرم طبیعی

MODEL : 2015

جاکلیدی اعلاء چرم طبیعی

MODEL : 2017

303-8 جاکلیدی اعلاء چرمی|جاسوئیچی چرمی|جاکلیدی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : 2001

303-9 جاکلیدی اعلاء چرمی|جاسوئیچی چرمی|جاکلیدی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : 2005     

جاکلیدی اعلاء-چرمی

  MODEL : 2007

303-11 جاکلیدی اعلاء چرمی|جاسوئیچی چرمی|جاکلیدی تبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی|دنیای نو

MODEL : 2012

جاکلیدی اعلاءچرمی طبیعی

MODEL :       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

جهت اطلاع از لیست قیمت جاکلیدی(جاسوئیچی) اعلاء چرمی با مجموعه طراحی، چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید .