ست هدایای تبلیغاتی HANSA

دنیای نو عرضه کننده ست خودکار خودنویس و هدایای تبلیغاتی HSNSA(ست رومیزی،ساعت ،جاکلیدی،جاکارتی) در مدل و طرح های مختلف می باشد .

 

248 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

1 ) HANSA 94060

( DESK set 94060 )

                                                           ست رومیزی

 

ست رومیزی برند هانسا

2 ) HANSA 94757

( DESK set 94757 )

                                                         ست رومیزی هانسا

ست رومیزی برند هانسا

3 ) HANSA 93261

( DESK set 93261 )

                                                               ست رومیزی

ست رومیزی برند هانسا

4 ) HANSA 93281

( DESK set 93281 )

                                                                   ست رومیزی هانسا

ست رومیزی برند هانسا

5 ) HANSA 93331

( DESK set 93331 )

                                                                  ست رومیزی

ست رومیزی برند هانسا

6 ) HANSA 94658

( DESK set 94658 )

                                                              ست رومیزی

ست رومیزی برند هانسا

7 ) HANSA 93260

( DESK set 93260 )

                                                                 ست رومیزی برند هانسا

ست رومیزی برند هانسا

8 ) HANSA 93262

( DESK set 93262 )

                                                             ست رومیزی برند هانسا

ست رومیزی برند هانسا

9 ) HANSA 93282

( DESK set 93282 )

             

ست رومیزی برند هانسا

10 ) HANSA 93330

( DESK set 93330 )

                                                        ست رومیزی هانسا

ست رومیزی برند هانسا

11 ) HANSA 81548

( Wall Clock 81548 )

                                                                  ساعت دیواری

 ساعت دیواری برند هانسا

12 ) HANSA 87807

( Wall Clock 87807 )

                                                                              ساعت دیواری هانسا

ساعت دیواری برند هانسا

13 ) HANSA 87900

( Alarm Clock 87900 )

                                                                              ساعت کورنومتر

 ساعت ، کورنومتر برند هانسا

14 ) HANSA 87886

( DESK Clock 87886 )

                                                                            ساعت رومیزی

 ساعت رومیزی برند هانسا

15 ) HANSA 84330

( Dual Time 84330 )

                                                                  تامیر

تایمر برند هانست

16 ) HANSA 1550

( Wall Clock 1550 )

                                                                 ساعت دیواری هانسا

 ساعت دیواری برند هانسا

17 ) HANSA 87806

( Wall Clock 87806 )

                                                                             ساعت دیواری برند هانسا

 ساعت دیواری برند هانسا

18 ) HANSA 86556

( Trave Clock 86556 )

2Time Zone & Alarm

                                                                  ساعت

 ساعت برند هانسا

19 ) HANSA 87881

( Desk Clock )

( 87881 Silver )

( 87882 Gold )  

                                                                               ساعت رومیزی هانسا

ساعت رومیزی برند هانسا

20 ) HANSA 84320

( Duel Time 84320 )

                                                                 تایمر

تایمر برند هانست

21 ) Gift Set 396301

( HANSA 396301 )

                                                       جاکارتی و جاکلیدی

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( جاکارتی - جاکلیدی )

22 ) Gift Set 95350

( HANSA 95350 )

                                                 جاکارتی و جاکلیدی تبلیغاتی

ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( جاکارتی - جاکلیدی )

23 ) Gift Set 396600

( HANSA 396600 )

                                               خودکار - جاکارتی - جاکلیدی

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکارتی - جاکلیدی )

24 ) Gift Set 396602

( HANSA 396602 )

                                           خودکار  جاکارتی  جاکلیدی تبلیغاتی

ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکارتی - جاکلیدی )

25 ) Gift Set 396300

( HANSA 396300 )

                                            جاکارتی و جاکلیدی تبلیغاتی                     

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( جاکارتی - جاکلیدی )

26 ) Gift Set 95349

( HANSA 95349 )

                                                جاکارتی و جاکلیدی تبلیغاتی

ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( جاکارتی - جاکلیدی )

27 ) Gift Set 396601

( HANSA 396601 )

                                              خودکار و جاکارتی و جاکلیدی

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکارتی - جاکلیدی )

28 ) Gift Set 396395

( HANSA 396395 )

                                            جاکلیدی و خودکار

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی )

29 ) Gift Set 396887

( HANSA 396887 )

                                        خودکار ، جاکلیدی و جاکارتی

  ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی - جاکارتی )

30 ) Gift Set 396886

( HANSA 396886 )

                                          خودکار ، جاکلیدی و جاکارتی

  ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی - جاکارتی )

31 ) Gift Set 396754

( HANSA 396754 )

                                           ست خودکار جاکلیدی جاکارتی

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی - جاکارتی )

32) Gift Set 396399

( HANSA 396399 )

                                          ست خودکار و جاکلیدی

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی )

33 ) Gift Set 396885

( HANSA 396885 )

                               خودکار - جاکلیدی - جاکارتی

ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی - جاکارتی ) 

34 ) Gift Set 396886

( HANSA 396886 )

                                         خودکار - جاکارتی - جاکلیدی تبلیغاتی

 ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی - جاکارتی )

35 ) Gift Set 396755

( HANSA 396755 )

                                   خودکار و جاکارتی و جاکلیدی

ست هدایای تبلیغاتی هانسا ( خودکار - جاکلیدی - جاکارتی )

36 )

Key Chain   2GB

USB Flash Memory   402307  HANSA

Key Chain   4GB

USB Flash Memory   402317  HANSA

                                     فلش مموری تبلیغاتی

فلش مموری تبلیغاتی برند هانسا

37 ) Hansa 402520

USB Flash Memory 4GB

With Leather Strap

                                     فلش مموری تبلیغاتی
فلش مموری تبلیغاتی برند هانسا

38 ) Hansa 402510

USB Flash Memory 4GB

With Leather Strap

                                  فلش مموری

فلش مموری تبلیغاتی برند هانسا

39 )

Key Chain   2GB

USB Flash Memory   402308  HANSA

Key Chain   4GB

USB Flash Memory   402318  HANSA

                                                فلش مموری هانسا

 فلش مموری تبلیغاتی برند هانسا

40 )

Key Chain   2GB

USB Flash Memory   402309  HANSA

Key Chain   4GB

USB Flash Memory   402419  HANSA

                                                    فلش مموری هانسا

 فلش مموری تبلیغاتی برند هانسا

41 )

Key Chain   2GB

USB Flash Memory   402207  HANSA

Key Chain   4GB

USB Flash Memory   402217  HANSA

                                                  فلش مموری هانسا تبلیغاتی

فلش مموری تبلیغاتی برند هانسا

42 ) Key Chain & meter

HANSA 62696

                                                   جاکلیدی

جاکلیدی تبلیغاتی برند هانسا

43 ) Meter

 

HANSA 86347

متر تبلیغاتی برند هانسا                  متر

44 ) Key Chain + Counterfeit Detector

HANSA 63222

                                                 جاکلیدی و چراغ تشخیص اسکناس جعلی

 جاکلیدی + چراغ تشخیص اسکناس جعلی برند هانسا

45 ) Key Chain Multi Funcion

HANSA 62640

                                                       جاکلیدی و چراغ تشخیص اسکناس

جاکلیدی + چراغ تشخیص اسکناس جعلی برند هانسا

46 ) Key Chain + Counterfeit Detector

HANSA 63823

                                                      جاکلیدی و چراغ تشخیص اسکناس جعلی                                       

جاکلیدی + چراغ تشخیص اسکناس جعلی برند هانسا

47 ) Key Chain + Counterfeit Detector

HANSA 62271

                                                      جاکلیدی و چراغ تشخیص اسکناس

جاکلیدی + چراغ تشخیص اسکناس جعلی برند هانسا

48 ) Key Chain + Counterfeit Detector

HANSA 65492

                                                          جاکلیدی و چراغ تشخیص اسکناس جعلی    

جاکلیدی + چراغ تشخیص اسکناس جعلی برند هانسا

49 ) Key Chain + Multi Function Led Light

HANSA 40026                       

                                                         جاکلیدی و چراغ قوه تبلیغاتی    

جاکلیدی + چراغ قوه برند هانسا

50 ) Key Chain + Flash Light

HANSA 62877                                                               
                                                           جاکلیدی تبلیغاتی

جاکلیدی برند هانسا

51 ) Key Chain + Flash Light

HANSA 62876

                                                           جاکلیدی و چراغ قوه

جاکلیدی + چراغ قوه برند هانسا

52 ) Key Chain

 HANSA 62903

                                                       جاکلیدی هانسا

جاکلیدی برند هانسا

53 ) Key Chain

HANSA 62905

جاکلیدی برند هانسا                               جاکلیـدی

 

54 ) Key Chain

HANSA 62906

                                               جاکلیدی

جاکلیدی برند هانسا

55 ) Key Chain

HANSA 62904

                                                 جاکلیدی تبلیغاتی

جاکلیدی برند هانسا

56 ) Key Chain

HANSA 62048

                                                جاکلیدی

جاکلیدی برند هانسا

57 ) Key Chain+ Sim Card Holder

 HANSA 62905

                                               جاکلیدی هانسا

جاکلیدی برند هانسا

58 ) Key Chain

HANSA 62933

                                              جاکلیدی مشکی

جاکلیدی برند هانسا

59 ) Key Chain

HANSA 62934

                                               جاکلیدی آبی

جاکلیدی برند هانسا

60 ) Key Chain

HANSA 62912

                                                  جاکلیدی برند هانسا مشکی     

جاکلیدی برند هانسا

61 ) Key Chain

HANSA 62911

                                                     جاکلیدی نقره ای

جاکلیدی برند هانسا

62 ) Key Chain

HANSA 62927

                                                     جاکلیدی نقره ای

جاکلیدی برند هانسا

63 ) Key Chain

HANSA 75637

                                                             جاکلیدی هانسا

جاکلیدی برند هانسا

64 ) Key Chain

HANSA 75635

                                                                جاکلیدی سبز

جاکلیدی برند هانسا

65 ) Key Chain

HANSA 75634

                                                             جـاکلیدی

جاکلیدی برند هانسا

66 ) Key Chain

HANSA 75633

                                                          جـاکلیدی نارنجی

جاکلیدی برند هانسا

67 ) Key Chain

HANSA 75632

                                                          جـاکلیدی مشکی

جاکلیدی برند هانسا

68 ) Key Chain

HANSA 75636

                                                             جاکلیدی قرمز

جاکلیدی برند هانسا

69 ) Key Chain

HANSA 62950

                                                            جاکلیدی نارنجـی

جاکلیدی برند هانسا

70 ) Key Chain

HANSA 62949

                                                             جاکلیدی

جاکلیدی برند هانسا

71 ) Key Chain

HANSA 62948

                                                               جاکلیدی مشکی

جاکلیدی برند هانسا

72 ) Key Chain

HANSA 62947

                                                                  255-13 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

جاکلیدی برند هانسا

73 ) Key Chain

HANSA 658062

                                                               جاکلیدی

جاکلیدی برند هانسا

74 ) Key Chain

HANSA 65808

                                                            جاکلیدی هانسا نارنجی

جاکلیدی برند هانسا

75 ) Key Chain

HANSA 65808

                                                                 جاکلید مشکی هانسا

جاکلیدی برند هانسا

76 ) Key Chain

 HANSA 65807

                                                                 جاکلیدی قرمز

جاکلیدی برند هانسا

77 ) Key Chain

 HANSA 62942

                                                                 جاکلیدی چرم تبلیغاتی                           

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

78 ) Key Chain

HANSA 62941

                                                            جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

79 ) Key Chain

HANSA 62944

                                                                جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

80 ) Key Chain

HANSA 62943

                                                                   جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

81 ) Key Chain

HANSA 65484

                                                               جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

82 ) Key Chain

HANSA 65483

                                                               جاکلیدی چرم قرمز تبلیغاتی هانسا

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

83 ) Key Chain

HANSA 65482

                                                                   جاکلیدی چرم مشکی تبلیغاتی هانسا

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

84 ) Key Chain

HANSA 62937

                                                                     جاکلیدی چرم تبلیغاتی


جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

85 ) Key Chain

HANSA 65488

                                                                جاکلیدی چرم تبلیغاتی

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

86 ) Key Chain

HANSA 65490

                                                              جاکلیدی چرم تبلیغاتی قرمز

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

87 ) Key Chain

HANSA 65489

                                                           جاکلیدی چرم تبلیغاتی

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

88 ) Key Chain

HANSA 62938

                                                                    جاکلیدی چرم تبلیغاتی

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

89 ) Key Chain

HANSA 65632

                                                           جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

90 ) Key Chain

HANSA 65633

                                                             جاکلیدی چرم تبلیغاتی قرمز مشکی

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

91 ) Key Chain

HANSA 65635

                                                                  جاکلیدی چرم تبلیغاتی نارنجی و سبز

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

92 ) Key Chain

HANSA 64781

                                                           جاکلیدی چرم تبلیغاتی صورتی

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

93 ) Key Chain

HANSA 64779

                                                          جاکلیدی چرم تبلیغاتی قرمز

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

94 ) Key Chain

HANSA 64780

                                                         جاکلیدی چرم تبلیغاتی مشکی

جاکلیدی چرم تبلیغاتی هانسا

95 )

Card Holder

HANSA 86448

Card Holder     

HANSA 86448

                                               

                                                             

                                جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

96 ) Card Holder

HANSA 87226

 

                                         جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

97 ) Card Holder

HANSA 87759

        جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

Card Holder                                              Card Holder 

HANSA 8775                                          HANSA 87755

                                                  

 

98 ) جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

                                                                    

 

                                     جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

Card Holder

HANSA 87757

99 )جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

    جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا     

Card Holder

 HANSA 87756

                                 

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا  

100) Card Holder

HANSA 87228

                                             جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا 

101) Card Holder

HANSA 87225

                                        جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا      

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا 

102) Card Holder

HANSA 87223

                                  جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا 

103) Card Holder

HANSA 87223

                                  جاکارتی چرم فلز قرمز تبلیغاتی

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا 

104)

                         

Card Holder                           Card Holder

HANSA 87757                        HANSA 87756

                      

      جاکارتی چرم فلزی تبلیغاتی

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا 

105) Card Holder

HANSA 87307

                                            جاکارتی چرم فلزی تبلیغاتی

جاکارتی چرم فلز تبلیغاتی هانسا 

106)

                       Flask                      Flask                  Flask                  Flask         

              HANSA 501            HANSA 503           HANSA 502        HANSA 500

                فلاسک برند هانسا

فلاسک برند هانسا

107)

                                Flask                                     Flask

                               HANSA 9710                         HANSA 9116   
                    فلاسک

فلاسک برند هانسا

108) Ash Try & Apple Shape Bowl

HANSA 396583

                           زیرسیگاری

زیرسیگاری برند هانسا

Ash Try
HANSA Shiny : 86458

HANSA Matt : 86457

زیرسیگاری برند هانسا  زیرسیگاری

Apple Shape Bowl

HANSA Shiny : 82843

HANSA Matt : 82842

                                  زیرسیگاری

زیرسیگاری برند هانسا

109) Magnifier & Envelope Opener

HANSA 86492

                               ذره بین

ذره بین برند هانسا

110) Manicure Set ، 4Pieces

HANSA 95242

                               ست مانیکور

ست مانیکور برند هانسا

Manicure Set ، 4Pieces

HANSA 95240

                              ست مانیکور  

ست مانیکور برند هانسا

Manicure Set ، 5 Pieces

HANSA 95244

                           ست 5 تکه مانیکور

ست 5 تکه مانیکور برند هانسا

111)

                        Mobile Holder                   Mobile Holder       

                        HANSA 86311                  HANSA 86313

                               جاموبایلی

جاموبایلی برند هانسا

Mobile Holder

HANSA 86312                  

                                           جاموبایلی

جاموبایلی برند هانسا

Mobile Holder
HANSA 86314

                                         جاموبایلی آبی

جاموبایلی برند هانسا

112) Mobile Holder
HANSA 86532

                                                      جاموبایلی چرم مشکی

جاموبایلی برند هانسا

Mobile Holder
HANSA 86598

                                                    جاموبایلی چرم مشکی

جاموبایلی برند هانسا

Mobile Holder
HANSA 86599

                                                   جاموبایلی قرمز تبلیغاتی

جاموبایلی برند هانسا

113) Mirror 

HANSA 81884

                                  آئینه برند هانسا

آئینه برند هانسا

Mirror 

HANSA 85478

                                  آئینه برند هانسا

آئینه برند هانسا

Rollerball 374800

Ballpen    174800

ست تبلیغاتی روان نویس و خودکار

روان نویس/خودکار

برند هانسا   

Rollerball 376800

Ballpen    176800

ست تبلیغاتی روان نویس و خودکار

روان نویس/خودکار 

برند هانسا  

  Rollerball 310800

Ballpen    110800

روان نویس خودکار تبلیغاتی

روان نویس/خودکار  

برند هانسا 

Rollerball 378800 

   Ballpen    178800      

خودکار و روان نویس هانسا تبلیغاتی

روان نویس/خودکار  

برند هانسا 

                                                                                                                                         


 

Rollerball  323800

Ballpen    123800

روان نویس خودکار تبلیغاتی

روان نویس/خودکار

برند هانسا        

Fountaion 274707

  Rollerball   374707

Ballpen     174707

خودکار/روان نویس/خودنویس

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا        

Fountaion 276707

Rollerball   376707

Ballpen      176707

خودکار و روان نویس و خودنویس تبلیغاتی

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا        

Fountaion     210707

Rollerball     310707

Ballpen        110707

خودکار و روان نویس و خودنویس تبلیغاتی  

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا        

                                                                                                                                                                                                      


 

Fountaion 278707

Rollerball  378707

Ballpen    178707

خودکار/خودنویس/روان نویس

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا  

Fountaion 273707

Rollerball   373707

Ballpen     173707

خودکار و روان نویس و خودنویس تبلیغاتی

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا  

Fountaion     210587

Rollerball   370587

  Ballpen      110587

خودکار/خودنویس/روان نویس نقره ای

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا  

Fountaion 218587

Rollerball     318587 

   Ballpen        118587

خودکار/خودنویس/روان نویس طلایی

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا  

                                                                                                                                                                                   


 

Fountaion 228585

  Rollerball  328585

Ballpen    128585

 خودکار/روان نویس/خودنویس بژ

خودکار/روان نویس/خودنویس  

برند هانسا 

Fountaion 223585

Rollerball   323585

  Ballpen     123585

 خودکار/روان نویس/خودنویس مشکی

خودکار/روان نویس/خودنویس  

برند هانسا 

Fountaion     219662 

Rollerball   3319662

Ballpen      119662 

259-15 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

خودکار/روان نویس/خودنویس  

برند هانسا 

                                                                              


  

Rollerball  373617

Ballpen    173616

ست خودکار/روان نویس

  خودکار/روان نویس 

  برند هانسا    

Rollerball   374617

Ballpen     174616

Ballpen      173303

261-2 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

  خودکار/روان نویس 

  برند هانسا    

  Fountaion  171303

Rollerball   174303

Ballpen        153909

ست خودکار/ روان نویس / خودنویس

  خودکار/روان نویس 

  برند هانسا    

  Fountaion 253909 

Rollerball     353909 

261-4 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

  خودکار/روان نویس 

  برند هانسا    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


     

Fountaion 213660

Rollerball  313660

Ballpen    113660

ست خودکار/روان نویس/خودنویس

خودکار/روان نویس/خودنویس

برند هانسا

Fountaion 124223

Rollerball   123223

Ballpen     126223

ست خودکار

خودکار

برند هانسا

Fountaion     124219

  Rollerball   123219

Ballpen      12621

ست خودکار

خودکار

برند هانسا

Fountaion 124206 

Rollerball     123306 

Ballpen        126206         9 

ست خودکار

خودکار

برند هانسا

                                                                                                                                                                                                               


   Roller & Ballpen 576101

ست خودکار و خودنویس قرمز

  ست خودکار و خودنویس

برند هانسا  

Roller & Ballpen  573101

261-10 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

  ست خودکار و خودنویس

برند هانسا  

Roller & Ballpen 575101

ست خودکار و خودنویس مشکی

  ست خودکار و خودنویس

برند هانسا  

Ballpen 173101-176101 

ست خودکار و خودنویس مشکی قرمز

  ست خودکار و خودنویس

برند هانسا  

                                                                                                                         


       

Ballpen 173101-171101

ست خودکار و خودنویس مشکی سبز

خودکار برند هانسا 

جعبه برند هانسا

خودکار برند هانسا 

جعبه استوانه ای

خودکار برند هانسا 

 

                                                                                  

112 ) Fountion & Ballpen

جعبه خودکار،روان نویس مشکی

HANSA 473101

جعبه خودکار،روان نویس برند هانسا

جعبه خودکار،روان نویس قرمز

HANSA 478101

   جعبه دوتایی برند هانسا  

جعبه خودکار،روان نویس قهوه ای

HANSA 475101

جعبه خودکار،خودنویس برند هانسا

جعبه دوتایی آبی

HANSA 474101

جعبه دوتایی برد هانسا

جعبه خودکار،روان نویس قرمز

HANSA 476101

 جعبه خودکار،روان نویس برند هانسا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

113 ) Box

جعبه خودکار زرشکی

HANSA 22078

  جعبه تکی برند هانسا

جعبه خودکار دودی

HANSA 11481

  جعبه تکی برند هانسا

جعبه خودکار مشکی

HANSA 11480

  جعبه تکی برند هانسا

جعبه برند هانسا

  HANSA 11370

جعبه  برند هانسا 

262-10 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

HANSA 22250

جعبه  برند هانسا 

جعبه خودکار مشکی

  HANSA 22239

جعبه  برند هانسا 

262-12 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

HANSA 22240

جعبه برند هانسا

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

114 ) Founction & Ballpen

 

جعبه خودکار

HANSA 22241

جعبه  برند هانسا 

262-14 ست خودکار خودنویسHANSA|خودکارتبلیغاتی|هدایای تبلیغاتی هانزا|دنیای نو

HANSA 331600

جعبه  برند هانسا 

جعبه خودکار

HANSA 441600 

جعبه  برند هانسا 

جعبه

  HANSA 25150 

جعبه  برند هانسا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
جهت اطلاع از لیست قیمت ست خودکار خونویس و هدایای تبلیغاتی HANSA (ست رومیزی،جاکلیدی،جا کارتی،جعبه خودکار،ساعت)با مجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.