اتود تبلیغاتی

اتود تبلیغاتی به دو دسته معمولی و مدیریتی تقسیم می شود که نوع معمولی شامل اتود تبلیغاتی ارزان و نوع مدیریتی شامل اتود تبلیغاتی اعلاء می باشد . امکان درج لوگو روی اتود تبلیغاتی وجود دارد .مجموعه طراحی ،چاپ و تبلیغات دنیای نو اتود تبلیغاتی را با جعبه یا بدون جعبه ارائه می دهد.

الف)اتود تبلیغاتی ارزان

نمونه اتود تبلیغاتی ارزان همراه با کد مربوطه را در ذیل ملاحظه می نمائید.

 

192-1 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-1

192-2 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-2

192-3 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-3

192-4 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-4

192-5 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-5

 

192-6 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-6

192-7 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-7

192-8 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-8

192-9 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-9

192-10 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-10

192-11 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-11

192-12 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-12

192-13 اتود ارزان|قیمت اتود|هدایای تبلیغاتی|خودکار تبلیغاتی|دنیای نو

اتود

کد E-13

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ب)اتود اعلاء

لطفا جهت ملاحظه اتود اعلاء به بخش 2-24 قسمت ((الف)) مراجعه شود.

جهت اطلاع از لیست قیمت اتود تبلیغاتی ارزان و اتود تبلیغاتی اعلاء  بامجموعه طراحی،چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.