جعبه چسبانی

جعبه چسبانی جهت چسباندن لبه های جعبه های غیر لمینتی ، ولت DVD,CD ، جعبه های لمینتی ، جعبه های لاک باتم، استندهای رو میزی بصورت 1تکه و2تکه انجام می پذیرد.

جعبه چسبانی به 2صورت دستی و ماشینی انجام می گیرد.

درمجموعه طراحی چاپ وتبلیغات دنیای نو  امکان طلق چسبانی (ویندوز پک) وجود دارد.

54-9 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-10 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-11 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-6 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو    54-7 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-8 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-3 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-4 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-5 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-1 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو  54-2 جعبه چسبانی| ولت چسبانی| جعبه لمینیتی| جعبه لاک باتم| قیمت جعبه چسبانی| دنیای نو

جهت اطلاع از لیست قیمت ویندوز پک،جعبه چسبانی با مجموعه طراحی چاپ وتبلیغات دنیای نو تماس حاصل نمایید.