ساعت دیواری عقربه ای ساده

24-13 انواع ساعت تبلیغاتی : 

I ) ساعت دیواری تبلیغاتی: ساعت دیواری تبلیغاتی یک هدیه تبلیغاتی پرفروش محسوب می گردد و انواع مختلفی دارد،مانند ساعت دیواری عقربه ای،ساعت دیواری تبلیغاتی دیجیتال، ساعت دیواری تبلیغاتی دیجیتال عقربه ای،ساعت دیواری تبلیغاتی شماته دار و ...

الف) ساعت دیواری تبلیغاتی عقربه ای ساده

A ) دایره شیشه ای تخت

A-1 ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره بزرگ                                       A-2 ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره کوچک

  ساعت دیواری دایره ای                                 ساعت دیواری

                   MODELE : SD/1                                                          MODELE :SD/2   

B ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره فانتزی

  ساعت دیواری تبلیغاتی دایره فانتزی      ساعت دیواری دایره فانتزی      ساعت دیواری فانتزی

       MODELE :SD/3                                                MODELE :SD/4                       MODELE :SD/5

 ساعت دیواری فانتزی دایره     

               MODELE :SD/6                                     MODELE :SD/6                           MODELE :SD/7

    ساعت تبلیغاتی دیواری

                     MODELE :SD/8                              MODELE :SD/9                                  MODELE :SD/10

       ساعت گرد فانتزی دیواری   

              MODELE :SD/14                                MODELE :SD/12                                         MODELE :SD/11

              

            MODELE :SD/16                               MODELE :SD/15                                           MODELE : SD/14             

                                                          

                                                                        MODELE :SD/17

C ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره شیشه محدب

                 ساعت دیواری دایره شیشه محدب                              ساعت دیواری شیشه محدب   

                               MODELE : SD/19                                                          MODELE :SD/18 

D ) ساعت دیواری تبلیغاتی دایره دور پهن

 ساعت دیواری تبلیغاتی دایره دور پهن           

            MODELE :SD/20                               MODELE :SD/21                                           MODELE : SD/22           

   ساعت دیواری دایره دور پهن 

            MODELE :SD/23                               MODELE :SD/23                                           MODELE : SD/23           

                              ساعت دیواری دایره دور پهن تبلیغاتی

                          MODELE :SD/24                                    MODELE : SD/25           

E ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب پهن

ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب پهن   ساعت دیواری مربع قاب پهن 

             MODELE :SD/26                               MODELE :SD/27                                           MODELE : SD/28            

F ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب باریک

ساعت دیواری تبلیغاتی مربع قاب باریک   ساعت دیواری مربع قاب باریک  

             MODELE :SD/29                               MODELE :SD/30                                           MODELE : SD/31           

                ساعت دیواری مربع قاب باریک                

                              MODELE :SD/34                                          MODELE :SD/33                                                 

G ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع فانتزی

ساعت دیواری تبلیغاتی مربع فانتزی   

             MODELE :SD/36                               MODELE :SD/35                                           MODELE : SD/34           

    ساعت دیواری مربع فانتزی 

             MODELE :SD/39                               MODELE :SD/38                                           MODELE : SD/37          

   ساعت دیواری مربع فانتزی تبلیغاتی  

             MODELE :SD/42                               MODELE :SD/41                                           MODELE : SD/40          

                             

                                     MODELE :SD/44                                      MODELE :SD/43

H ) ساعت دیواری تبلیغاتی مربع داخل دایره                                       

   ساعت دیواری تبلیغاتی مربع داخل دایره  ساعت دیواری مربع داخل دایره 

                 MODELE :SD/45                               MODELE :SD/46                                             MODELE : SD/47        

                                                          ساعت دیواری مربع داخل دایره

                                                                      MODELE :SD/48

I ) ساعت دیواری تبلیغاتی فلزی

ساعت دیواری تبلیغاتی فلزی   ساعت دیواری فلزی  

         MODELE :SD/49                                     MODELE :SD/50                                  MODELE : SD/51      

ل ) ساعت دیواری تبلیغاتی چوبی-فلزی

                            ساعت دیواری چوبی-فلزی     

                                      MODELE :SD/52                                     MODELE :SD/52

K ) ساعت دیواری تبلیغاتی طرح چوب

 ساعت دیواری تبلیغاتی طرح چوب   ساعت دیواری طرح چوب   

            MODELE :SD/53                                     MODELE :SD/54                                     MODELE : SD/55    

ساعت دیواری طرح چوب تبلیغاتی          

             MODELE :SD/58                                    MODELE :SD/57                                      MODELE : SD/56    

    ساعت دیواری گرد طرح چوب   

          MODELE :SD/61                                     MODELE :SD/60                                    MODELE : SD/59   

L ) )ساعت دیواری تبلیغاتی چوب و پلاستیک                                                                                               

 

  ساعت دیواری تبلیغاتی چوب و پلاستیک     

             MODELE :SD/64                                     MODELE :SD/63                                     MODELE : SD/62    

   ساعت دیواری چوب و پلاستیک 

             MODELE :SD/67                                     MODELE :SD/66                                     MODELE : SD/65    

  ساعت دیواری چوب و پلاستیک تبلیغاتی               

             MODELE :SD/70                                     MODELE :SD/69                                     MODELE : SD/68  

           ساعت دیواری مربع طرح چوب و پلاستیک        

               MODELE :SD/73                                     MODELE :SD/72                                     MODELE : SD/71   

                        

             MODELE :SD/76                                     MODELE :SD/75                                     MODELE : SD/74  

   ساعت دیواری طرح چوب و پلاستیک         

             MODELE :SD/79                                     MODELE :SD/78                                     MODELE : SD/77 

                        

             MODELE :SD/82                                     MODELE :SD/81                                     MODELE : SD/80 

                                                

                                                          MODELE : SD/83

M ) ساعت دیواری تبلیغاتی چندضلعی

                                              ساعت دیواری چندضلعی

                                                            MODELE : SD/84

N ) ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل

  ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل    ساعت دیواری مستطیل

                       MODELE : SD/86                                              MODELE : SD/85

O ) ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل فلزی- چوبی

                                                   ساعت دیواری مستطیل فلزی- چوبی

                                                        MODELE : SD/87

 P ) ساعت دیواری تبلیغاتی مستطیل فانتزی

   ساعت دیواری مستطیل فانتزی    ساعت دیواری مستطیل     

         MODELE :SD/90                             MODELE :SD/789                        MODELE : SD/88

      

         MODELE :SD/93                             MODELE :SD/92                             MODELE : SD/91

   ساعت دیواری مستطیل تبلیغاتی     

            MODELE :SD/96                             MODELE :SD/95                              MODELE : SD/94

                                                ساعت دیواری فانتزی مستطیل    

                                                           MODELE : SD/97

Q ) ساعت دیواری تبلیغاتی لوزی

 ساعت دیواری تبلیغاتی لوزی   ساعت دیواری لوزی  

            MODELE :SD/100                            MODELE :SD/99                              MODELE : SD/98

R ) ساعت دیواری تبلیغاتی مثلث

ساعت دیواری مثلث  ساعت دیواری تبلیغاتی مثلث  

         MODELE :SD/103                           MODELE :SD/102                              MODELE : SD/101

S ) ساعت دیواری تبلیغاتی بیضی

ساعت دیواری بیضی     ساعت دیواری بیضی تبلیغاتی

            MODELE :SD/106                             MODELE :SD/105                              MODELE : SD/104

                                           ساعت دیواری تبلیغاتی بیضی

                                                    MODELE : SD/107

T ) ساعت دیواری تبلیغاتی استند

                                          ساعت دیواری استند

                                                 MODELE : SD/108

 U ) ساعت دیواری تابلو

 ساعت دیواری تابلو   ساعت دیواری تابلو تبلیغاتی  

            MODELE :SD/111                              MODELE :SD/110                                  MODELE : SD/109

  ساعت دیواری طرح تابلو  

            MODELE :SD/114                                MODELE :SD/113                                  MODELE : SD/112

ساعت دیواری مربع تابلو    

            MODELE :SD/114                              MODELE :SD/114                                   MODELE : SD/114

                                                     ساعت دیواری تابلو مذهبی

                                                                 MODELE : SD/115