24-20 ) کلاسور و زونکن تبلیغاتی :

دنیای نو تولید کننده انواع زونکن و کلاسورهلی تبلیغاتی در سایز و طرح های مختلف می باشد که می تواند به عنوان یک هدیه تبلیغاتی پر کاربرد مورد استفاده قرار گیرد .

I ) کلاسور تبلیغاتی

الف ) کلاسورچرمی ( طبیعی و مصنوعی )

    کلاسورچرمی                                کلاسورچرمی تبلیغاتی

          کلاسور چرم تبلیغاتی کد 1-20                           کلاسور تبلیغاتی کد 2-20

ب ) کلاسور باجلد چاپ دار

کلاسور باجلد چاپ دار      کلاسور باجلد چاپ دار تبلیغاتی

  کلاسور چاپ دار تبلیغاتی کد 3-20       کلاسور چاپ دار تبلیغاتی کد 4-20       کلاسور چاپ دار تبلیغاتی کد 5-20

II ) زونکن تبلیغاتی :

 زونکن را می توان با جلد چاپ دار اختصاصی تولید نمود.زونکن ها در 2 نوع با عطف کم و زیاد تولید می گردند .

الف ) زونکن بزرگ(26*32)                                    ب ) زونکن کوچک (26*17)

A ) زونکن عطف کم 5 سانتی متر                           A ) زونکن عطف کم 5 سانتی متر     

B ) زونکن عطف زیاد 9 سانتی متر                          B ) )زونکن عطف زیاد 9 سانتی متر     

 زونکن تبلیغاتی چاپ دار      زونکن تبلیغاتی ساده       کاور زونکن تبلیغاتی

زونکن تبلیغاتی چاپ دار کد 6-20                  زونکن تبلیغاتی ساده کد 7-20          کاور زونکن تبلیغاتی کد 8-20

  زونکن پلاستیکی تبلیغاتی            زونکن پلاستیکی عطف زیاد

 زونکن پلاستیکی تبلیغاتی  کد 9- 20    زونکن پلاستیکی تبلیغاتی کد 10-20    زونکن پلاستیکی عطف زیاد کد 11-20