مشاوره،برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغاتی

مشاوره تبلیغات

فرضیات برخی از افراد آن است که به دلیل کوچک بودن کـسب و کارشان می توانندبدون تعریف مشـخصی از اسـتراتژی های بازاریابی، دست به تبلیغات زنند که این ایده ای کاملا اشتباه است.

در یک کسب کار فعال بخش کوچک وجود ندارد و فقط گردانـندگان آن کوچک هـستند ،همچنین برنامه تبلیغاتی کوچک نیز دراین فضا وجود ندارد. به عبارتی می توان گـفت که : اندازه ، بودجه و گسترده ی فعالیت های یک کسب وکار مهم نیستند و سرمایه گذاری های تبلیغاتی همیشه بزرگ هستند. برای کسب و کار های کوچکی که به دنبال کسب در آمد  بیشتر از راه تبلیغات هستند ، پنج راه حل کلیدی ارائه می دهیم.

پیشنهاد اول دنیای نو:یک دستور العمل مشخص بازاریابی طراحی و آن را پیگیری کنید.

هرج و مرج های تبلیغاتی به خاطر عواملی چون تکرار و تعداد تبلیغات در رسانه ها،پیشـنهادات دوستان،جذابـیت هاو رفتارهای احـساسی به وجود می آید که معمولا باعث لطمه  به کسب کار می شوند.

هر کسب و کار بدون توجه به حجم فعالـیت هایش ، برای حـمایت از اهـداف و ایـجاد رونق و شکوفایی در عملـکردش نیاز به یک رویـکرد برنامه ریزی شده نسبت به تبلیغات بازاریابی خود دارد.

عناصر کلیدی برای طراحی برنامه ای منسجم عبارت اند از:

تجزیه و تحلیل موقعیت ها که در برگیرنده ی داده های بازار ، اطلاعات و عملکرد مشتری و ارزیابی رقابـتی آن ها  است.ارزیابی مشکلات و نقاط ضـعف همراه با فرصـت های و نقاط قوت: بازبینی کلی کـسب و کار و اهـداف مالی شرکت : تعـیین هدف ، اسـتراتژی و منطق برای پولی که در تبلیغات هزینه می شود.

پیشنهاد دوم دنیای نو :کاربری متمایز ایجاد کنید.

شما باید کسب وکار خود را از فروشـندگان رقیبی که کالای شما را به طریـقی اثر گذار ، به یادمانـدنی و قابـل باور به فروش می رسانـند،متـمایزکنید . سپس در تمام زمیـنه های کسب و کار و عمـلکرد خود ، اطلاعاتی منسـجم و مشـخـص به دسـت آورید.تثبیت موقـعیت مـستحکم ، قلب اسـتراتژی خلاق و تاثیر گذار برای تبـلیغات  اسـت ، اما این در حالی است که این تبلیغات معنا دار و فرامـوش نـشدنی باشـند. همـچنین عـنصر اصلی موقعیت در تبلیغات باور پذیر بودن آن است. به عبارتی ادعاهای بزرگ تر ، بی اعتمادی بیشتر به وجود خواهد آورد.

پیشنهاد سوم دنیای نو :به مزایای مشتری توجه کنید.

مهم نیست شما چه می فروشید ، آن چه مهم اسـت نیازهای مشـتریان اسـت . حتی اگر این نـیاز برای مشـتریان هنـوز به وجـود نیامـده باشـد . تمرکز تبلیغات شما هنگام ساخت آگهی های بازرگانی ، چاپ بروشور تبلیـغاتی در اینتـرنت به پایان نمی پذیرد ، بلـکه این تازه شـروع کار است .
به عنوان مثال برخی از تولید کنندگان مبلمان خانگی ، برای تبلیغـات کیفیت مواد اولیه و ساخـتار کالاهای تولید شان ، بر دوام استقامت آن ها تاکید  می کنند ، اما معتقدهستیم برای طراحی تبلیغات در این فضا ی کسب وکار ، وعده دادن یک خواب شیرین بسیار اثر گذارتر خواهد بود .
(مطمئناً مشتریان به دنبال محصولاتی خوب با قیمت هایی منصـفانه هسـتند ، اما تلاش برای جلب توجه مـشتریان در اولین قدم نکته ی کلیدی در بازاریابی است)

پیشنهاد چهارم دنیای نو : ادغام تمام فعالیت های تبلیغاتی

در استراتژی های تبلـیغاتی رویکـردی از بالا به پایین داشـته  باشید تا از این طریق نتایـج بهتری نسـبت به سایر استـراتژی ها به دسـت آورید . به جـای تـمرکز اولـیه روی مؤلـفه های ویژه ی تبلـیغات (رسـانه  هایی که تبـلیغات در آن انتـشار می یابد ، طرح های خلاقـانه ، هزیـنه های پرداختی ، تعداد مشتریانی که جذب خواهند شد و تناسب انواع مختلف آگهی  ها وتبـلیغات )ابتدا به مشـکلات کسب وکار خود که می توانید راه حلی برای آن ها داشته باشید ، فکر کنید . این موضوع به نوعی همانند مساله ی (جنگل و درخـتان) است : اگر مرکز توجه خود را برمکـانیک آنها قرار دهـید ، ممـکن است رسیدن به هدف اصلی (که واقعا چه چـیزی ضروری است)را از دسـت بدهید . مـطمئن شوید که در طرح تبلیـغاتی شما همه ی امور به خوبی و یک پارچه جمع آوری شده اند و برای کسب و کار شما سود جدیدی فراهم خواهند کرد.

(اتخاذ یک رویکرد بالابه پایین یعنی تبدیل آگهی های چاپی به تبلیـغات در تلویزیون و رادیو ، نامه های پـستی به بازاریابی تلفنی و اضافه کردن فرهـنـگ جـدید فروش ، مخـصوصا بازاریابی اینـترنتی ، تضمین کنـنده ی یک نگاه و نگرش مـنسجم است که باعث  می شود در هر تـقـاضایی تبلیغات شما منحصر به فرد شناخته شود.)

پیشنهاد پنجم دنیای نو :عملکرد پاسخ گو

در اصل تبلیغات یک آزمایش است. شما نمی توانید نسبت به چگونگی کارکرد تبلیغات خود شناخت کاملی داشته باشیـد، بـنابراین آزمـودن فرضـیاتتان امری ضروری است در این جا چند راهکار کلیدی برای اندازه گیری و آنالـیز تبلیغاتتان آورده  شده است که به شما کـمک می کـند تا تبـلیـغاتی بـا بـاز خورد مثبت داشته باشید:

-اقداماتی خلاق همراه با برخی تبلیغات اولیه برای پاسخگویی به پیشنـهادها و درخـواسـت های قابل قبول که با پیـشگیری پیام های متـفاوت به دست می آید.

-بررسی پیام های مختلف رسانه هایی که از آن استفاده می کنید.

-بررسی آمار جمعیتی و رفتار مصرف کنندگانی که شما در لیست تبلیغاتی پستی و بازاریابی تلفنی خود از آن استفاده می کنید.

-بررسی رسانه های چاپ و نشر که هر یک عملا از ترکیب و تنوع بی شماری برخور دارند.

در حالـی که این آزمایشـات و آماده سـازی ها ممـکن است به نـظر پیچـیده و هزینـه بر باشنـد ، اما در واقـع بسـیار ارزان تر از کاری اسـت که اکـثر کسب و کار های کوچک آن را انجام می دهند که همان چشم پوشی از این مراحل است. جهت رسیدن به هدف ابتدا اجرای فلوچارت ذیل الزامی است:

                                          دنیای ارائه دهنده خدمات مشاوره ,برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغات می باشد

 

بدیهی است هرچه تجربه سرمایه گذار بیـشتر باشد، تعداد دفـعات سعی و خطا کـمتر می گردد تا به صفر بـرسد، لذا از اتـلاف بودجه جلوگـیری می شود. یکی از اصلی ترین اهداف موسسه تبلیغاتی ارائه مشاوره، برنامه ریزی و بودجه بندی تبلیغاتی می باشد.

 

یک موسسه تبلیغاتی می تواند خدمات ذیل را به کارفرمایان محترم ارائه نماید:

الف) مشاوره:شناخت هدف، شناخت راه رسیدن به هدف، شناخت راه سریع بازگشـت سرمایه. این قسـمت ها به صورت تئوری بوده کارشـناسان مجرب این راهنمایی ها را به شما ارائه می نماینـد.

ب) برنامه ریزی:با توجه به شناخت موقعیت ها جهت ارائه کالا یا خدمات ، برنامه های خود را ارائه می دهیم.

پ) با توجه به برنامه تصویب شده ، بودجه لازم ارزیابی می گردد و تا انجام تصحیحات لازم مراحل ب و پ ادامه دارد.
بدیهی است همیشه صرف هزینه بالا بهترین جواب را نخواهد داد، بلکه هزینه بایستی متناسب با سرمایه گذاری جهت ارائه کالا و خدمات باشد.
به طور مثال اگر جهت کالا فقط صد میلیون ریال سرمایه گذاری شده است، تبلیغات پنجاه میلیون ریالی اشتـباه می باشـد، مـگر اینـکه هدف، تداوم ارائه کالا و خدمات باشد.

ت) راه اندازي سايت هاي بازار فروش

يکي از دغدغه هاي مديران محترم تداوم و بقاي شغل خود مي باشد اين مهم حاصل نمي گردد مگر با ورود مشتريان جديد .
بنابر تحقيق دانشگاه بين المللي بازاريابي و تبليغات بيش از 80% مشتريان به دنبال عوض کردن توليدکنندگان خود مي باشند پس در اين گردش , هم تعدادي مشتري از دست مي دهيم و هم بايستي تعدادي مشتري به دست آوريم لذا به دست آوردن مشتري نياز به دپارتمان اداري بازاريابي وفروش قوي و افراد متخصص دارد. دنياي نو افتخار دارد که جهت راه اندازي سايت هاي بازاريابي و فروش خدمات ذيل را ارايه دهد : 1- راه اندازي سخت افزاري واحد بازاريابي و فروش
2- راه اندازي نرم افزاري واحد بازاريابي و فروش
3- آموزش پرسنل
4- مديريت واحدهاي بازاريابي و فروش ادارات و شرکت هاي توليدي و خدماتي

جهت مشاوره و تعرفه قیمت مشاوره با مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو تماس بگیرید. 

 

3-2 مشاوره تبلیغات|بودجه بندی|تبلیغات دنیای نو  (60کارکتر) 3-1 مشاوره تبلیغات|بودجه بندی|تبلیغات دنیای نو  (60کارکتر)