1 - ایجاد شغل، راه اندازی کارخانجات، کارگاه های تولیدی و واحد های خدماتی (1)

2- بهینه سازی شغل (تولید، بازاریابی، فروش و برندینگ ) (4)