12-1)بالن گاز هلیم (1)

12-2)بالن داخل سالن بادی (1)

12-3) استندهای بادی (1)

12-4) پل های بادی (1)

12-5)بیلبوردهای بادی (1)

12-6) هوارقصان (1)

12-7)چادرهای نمایشگاهی (1)

12-8) شهربازی بادی (1)