21-1 ) تبلیغ در گوگل (1)

21-2 ) بازاریابی الکترونیک (digital marketing) (1)

21-3 ) تبلیغ در شبکه های اجتماعی (Social Media) (1)

بخش 21- بازاریابی الکترونیک
تبلیغات الکترونیک شامل: 1ـ تبلیغ در گوگل(Google Adwords) 2ـ بازاریابی الکترونیک (Digital Marketing) 3ـ تبلیغ در شبکه های اجتماعی (Social Media) می باشند که هر قسمت را به تفصیل ابتدا بررسی و سیر خدماتی که از طریق مجموعه NewNet در این رابطه با آن موضوع ارائه می­گردد را بیان می کنیم.