صحافی

صحافی  واحد صحافی مجموعه طراحی چاپ و تبلیغات دنیای نو با بهره گیری از خدمات سورت،ورق تاکنی،جلدسازی ،صحافی،صحافی چسب گرم،صحافی