22-1 ) تبلیغات سمعی و بصری (1)

22-2 ) تبلیغات در سایت های آگهی (1)

بخش 22- تبلیغات سمعی و بصری و تبلیغ در سایت های آگهی
یکی از بهترین ارکان در تبلیغات، همه گیر بودن و سهولت دسترسی به آن می باشد. تبلیغات سمعی و بصری (دیداری و شنیداری) و تبلیغ در سایتهای آگهی در زیر مجموعه این تبلیغات می باشند.