2-1-بهینه سازی شغل (تولید، بازاریابی، فروش) (1)

2-2 - راه اندازی و بهینه سازی واحدهای بازاریابی و فروش (1)

2-3 - برندینگ (1)