بخش 5- پروژه های چاپ و صنایع وابسته (71)

بخش 6- خدمات دفتر فنی (1)

بخش 7- صحافی (1)

بخش 8-هولوگرام و انواع لیبل (2)

بخش 9- صنایع بسته بندی (99)

بخش 10- انواع ساک دستی (4)