بخش 11- تبلیغات محیطی (10)

بخش 12- بالن (8)

بخش 13- استند (3)

بخش 14- غرفه آرایی-دکوراسیون داخلی- کلیه امور نمایشگاهی (2)

بخش 15- پرچم (3)

بخش 16- لوح تقدیر (1)

بخش 17- تندیس (1)

بخش 18 - ماکت سازی (1)

بخش 19- بج سینه-مدال-آویز گردنی و کاپ (1)